Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

IV SAB/Wa 111/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-10

niejawnym sprawy ze skargi S. sp. z o.o. z siedzibą w B. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia: 1...
. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz S. sp. z o.o. z siedzibą w B. kwotę 100 (słownie: sto) złotych. W dniu 17 maja...

II SA/Po 255/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-20

gminnej jest najbardziej opłacalna. Powołali się również na stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [w P.] dotyczące rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w wodę...
oraz przeprowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska analiza tego raportu i jej wnioski w postaci warunków realizacji przedsięwzięcia - w sposób daleko...

II SA/Go 74/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-07

nierolnicze i nieleśne decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Uzależnianie w takiej...
sporządzania planu urządzenia lasu dla nadleśnictw', stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2003 r. Minister...

I OSK 2973/12 - Wyrok NSA z 2014-07-09

środowiska., Przepisy ustawy art.33, art.34 ustawy określają zadania Dyrektora Generalnego i dyrektorów regionalnych, zaś art.35 ust.1 stanowi, że to nadleśniczy...
podmiotom, takiej prawnej możliwości nie maja również podmioty kierujące jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, czyli Dyrektor Generalny, dyrektorzy regionalni...

I OPS 13/09 - Uchwała NSA z 2010-05-20

lub może wpływać na ukształtowanie uprawnień jednostki (np. decyzje z zakresu ochrony środowiska)., IV. Wykonywanie administracji publicznej nie jest oparte na jednolitym...
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), która w art. 18 ust. 1 przyznaje Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych...

II SAB/Ol 208/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-12-13

do informacji o środowisku i jego ochronie, Poznań, Wrocław 2007 r., s. 64-65)., W nawiązaniu do powyższego wskazać należy, że przyjęcie operatu geodezyjnego do zasobu...
Jażdżyk po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 13 grudnia 2022 r. sprawy ze skargi Spółki L. w W. na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich...

IV SA/Wa 514/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-02

2010r. (nr RPO-621132-IV/09/AG, publikacja: www, sprawy-generalne. brpo.gov. pl/pdf/2009/06/621132/1535914. pdf) w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców...
skarżącego może spowodować niesłuszne narażenie go na utratę zaufania w środowisku zawodowym oraz wśród potencjalnych zleceniodawców., Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie...