Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

IV SA/Wa 354/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-19

[...] grudnia 2019 r. znak [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej 'GDOŚ' lub 'organ'), działając na podstawie art. 2 § 1 pkt 10; art. 3 § 1; art. 20 § 1 pkt 1; art...
remediacji., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z [...] grudnia 2019 r. znak [...] utrzymał w mocy postanowienie Wojewody [...] z [...] września 2019 r...

III OSK 3342/21 - Wyrok NSA z 2021-01-12

. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: spółka) na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
z [...] grudnia 2019 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy postanowienie Wojewody Małopolskiego z 30 września 2019 r. Jako podstawę decyzji organ wskazał art. 2...

VIII SA/Wa 368/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-04

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu wykonania obowiązku oddala skargę. Postanowieniem z dnia...
[...] marca 2013 r. znak: [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej: 'organ odwoławczy' lub 'GDOŚ') działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 144...

IV SA/Wa 1414/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-21

r. (znak [...]) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej 'GDOŚ') na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 127 § 1 w zw. z art. 144 k.p.a. oraz art. 6 § 1a ustawy...
Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] (dalej 'RDOŚ') w zakresie podjęcia czynności administracyjnych zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec Oddziału...

IV SA/Wa 780/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-28

[...]S.A. z siedzibą w P. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu...
realizacji powyższej decyzji został zmieniony na 31 maja 2010r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w P., decyzją z dnia [...] maja 2009 r., Upomnieniem...

IV SA/Wa 239/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-27

Jarosław Łuczaj po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym 27 maja 2021 r. sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad...
w [...] postanowieniem z [...] grudnia 2020 r. po rozpatrzeniu zażalenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad utrzymało w mocy postanowienie Marszałka Województwa...

IV SA/Wa 2994/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-08

z dnia [...] marca 2014 r. [...]. W uzasadnieniu podano, iż decyzją nr [...] z dnia [...] stycznia 2014 r. Marszałek Województwa [...] zobowiązał Generalnego Dyrektora Dróg...
stycznia 2014 r., wskazując m.in., że złożony przegląd ekologiczny nie spełnia wszystkich wymogów ustalonych w ustawie Prawo ochrony środowiska i wymaga uzupełnienia z uwagi...

III SA/Wr 374/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-05

. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy...
w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.; dalej też: ustawa; u.p.e.a.), po rozpoznaniu zażalenia D. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (dalej też: Wojewódzki...

I SA/Kr 688/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-02

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz przepisy Prawa wodnego i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska - organ stwierdził, że opłaty i kary...
wodnego i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Taka interpretacja jest również zbieżna z zapisami umowy sprzedaży. Zatem w świetle art. 40 ust. 1 w zw. z art...

V SA/Wa 2153/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

. na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym...
oddala skargę Przedmiotem skargi J.i.W.R. (zwanych dalej skarżącymi) jest postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z [...] maja 2014r., nr [...] utrzymujące...
1   Następne >   2