Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

II SA/Gl 618/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-10

Inspektora Ochrony Środowiska w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odpadów 1. uchyla zaskarżony akt i orzeka, że nie podlega on wykonaniu w całości, 2. zasądza...
na rzecz skarżącej Spółki od [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. kwotę 457.00 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...

II GSK 277/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

przez zarządcę z drzewostanu lasów państwowych., Zdaniem skarżącego, upoważnienie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na rzecz dyrektora generalnego LP...
Środowiska, działając na podstawie art. 134 k.p.a., stwierdził niedopuszczalność odwołania D. M. współwłaściciela 'D.' Sp. Jawna, od rozstrzygnięć Dyrektora Generalnego Lasów...

IV SA/Po 416/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-20

, w których odpowiednio właściwym organem stał się marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, tym organom w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia...
ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

II SA/Ol 1066/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-02-18

drogi ekspresowej S7., Pismem z dnia 28 września 2010r. z-ca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w O. potwierdził informacje dotyczące budowy...
., Pismem z dnia 31 stycznia 2011r. z-ca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował Sąd, że decyzją z dnia '[...]'., nr '[...]', Wojewoda...

II SA/Go 755/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-12-17

. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział na decyzję...
decyzji. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...] Starosta nałożył na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia ponadnormatywnego...

IV SA 1015/02 - Wyrok NSA z 2003-10-27

Administracyjny, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Gminy Ż.-W. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 stycznia 2002 r. (...) w przedmiocie zgody na lokalizację...
stacji tankowania gazem - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Generalny Dyrektor Dróg Publicznych w trybie art. 127 par. 3 Kpa orzekł o uchyleniu własnej decyzji z dnia 28...

III SA/Lu 295/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-07

, nałożone na produkt w celu ochrony, w szczególności konsumentów i środowiska, które wpływają na jego cykl życiowy po wprowadzeniu go na rynek, takie jak warunki użytkowania...
. z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej udzielającej zezwolenia...

II SA 998/98 - Wyrok NSA z 1999-01-18

decyzji prezydenta miasta (...) w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w uzgodnieniu z ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...
(...) Holding S.A. z siedzibą w (...)., Pismem z 26 maja 1997 r. prezes zarządu, dyrektor naczelny spółki Port (...) Holding S.A. z siedzibą w (...) zwrócił się z wnioskiem...

VI SA/Wa 172/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

od 2001 r. Mając na uwadze ochronę praw nabytych przedsiębiorców działających na podstawie zezwoleń wydanych do końca 2000 r. i przepis art. 13 ustawy w brzmieniu...
terminu obowiązywania zezwoleń,, - art. 75 w zw. z art. 12 i art. 8 k.p.a., poprzez dopuszczenie jako dowodu w sprawie pisma Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy...

VI SA/Wa 1092/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-13

dopuszczenie przez organ I instancji jako dowodu w sprawie pisma Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji z 27...
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232)., Regulacji wyłączającej stosowanie art. 11 ust. 9 u.s.d.g., nie unormowano w u.s.s.e....