Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

II SA/Gd 754/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-30

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr [...] z dnia 9 lutego 2010 r. utrzymująca w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w G. z dnia 27 listopada 2009 r...
nie rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr [...] z dnia 9 lutego 2010 r., przed uzyskaniem...

VII SA/Wa 916/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-05

i Autostrad na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2011 r. utrzymującą w mocy własną decyzję z dnia [...] kwietnia 2011 r...
w mocy decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2014 r. W ocenie Sądu 'w tym stanie rzeczy, rozpatrując odwołanie Minister Infrastruktury...

II OSK 2918/13 - Wyrok NSA z 2014-02-04

ze skargi C. z siedzibą w W. i Stowarzyszenia A. z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] grudnia 2011 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. Jednocześnie Sąd...

VII SA/Wa 727/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-20

sposób uwzględnione zostały ustalenia zawarte w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uwzględnia postanowienia decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
, Towarzystwo wniosło o uchylenie wydanego w trakcie prowadzonego przez organ I instancji postępowania, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

II OSK 1049/11 - Wyrok NSA z 2011-08-25

Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2010 r. sygn. akt IV SA/Wa 956/10 w sprawie ze skargi R. W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
956/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę R. W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie...

II OSK 2472/10 - Wyrok NSA z 2011-02-16

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podtrzymał stanowisko zajęte w zaskarżonym postanowieniu i wniósł o oddalenie skarg, wskazując na swoją właściwość w sprawie od dnia...
., W odpowiedzi na skargę kasacyjną Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wniósł o uwzględnienie kasacji, wskazując na brak naruszenia w sprawie art. 7 i art. 77 k.p.a....

VII SA/Wa 387/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-11

dla przedsięwzięcia pn.: 'Budowa drogi ekspresowej S[...] na odcinku [...] - [...] - [...] - [...] - [...] ([...]/[...]),, - decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia [...] sierpnia 2019 r., uzgadniające realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, zwane dalej 'postanowieniem...

VII SA/Wa 694/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-09

wariantu rekomendowanego przez inwestora, decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2010 r., uchylającą w części i orzekającą...
o środowisku, pismem z dnia 21 lipca 2011 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w L. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanego...

VII SA/Wa 1361/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

z dnia [...] września 2012 r., [...], dalej jako: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ,, 2) decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2011...
Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia [...] września 2017 r., znak: [...], uzgadniające realizację przedmiotowego przedsięwzięcia (dalej: postanowienie uzgadniające...

IV SA/Wa 1162/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-01

z dnia 30 listopada 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 968/09 WSA w Warszawie oddalił skargę A. T. i S. T. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca...
dopuszczalnych poziomu hałasu należy zastosować odpowiednie środki ochrony. W sytuacji, w której standardy jakości środowiska nie będą mogły być dotrzymane, należy podjąć działania...
1   Następne >   +2   +5   +10   15