Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

II SA/Wa 1353/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

.), Protokolant specjalista Monika Gieroń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi G. W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2018 r., 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego G. W. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych...

II SA/Wa 932/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-20

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. z dnia [...] lutego 2018 r.; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego J. L. kwotę 200 zł...
(słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej...

II SA/Bd 1382/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-11

, o których mowa w ust. 1, 3 albo 4, właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oraz Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska przysługują prawa strony w postępowaniu...
wcześniej wyłącznie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska także na regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, można odnieść także do aktualnie obowiązującego stanu...

II SAB/Wa 140/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 20 września 2017 r. sprawy ze skargi Fundacji [...] z siedzibą w S. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Ochrony Środowiska polegającą na nieudzieleniu informacji publicznej w zakresie określonym we wniosku. Wniosła o zobowiązanie Generalnego Dyrektora do wykonania obowiązku...

II SAB/Wa 141/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 20 września 2017 r. sprawy ze skargi Fundacji [...] z siedzibą w S. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
przez B. J., pismem z dnia 16 stycznia 2017 r. wniosła skargę na bezczynność Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska polegającą na nieudzieleniu informacji publicznej...

II SAB/Wa 631/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-17

skargi K. B. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2013 r. o udostępnienie informacji...
publicznej postanawia - odrzucić skargę - Pismem z dnia 27 czerwca 2014 r., K. B. wniósł skargę na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania...

II SA/Wa 2533/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2020 nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu pierwszej instancji, 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego...

I OSK 557/13 - Wyrok NSA z 2013-07-05

Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2012 r. sygn. akt II SAB/Wa 319/12 w sprawie ze skargi J.K. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
SAB/Wa 319/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J.K. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku...

II SAB/Wa 319/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-09

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. z dnia [...] lutego 2012 r. znak [...] o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia [...]., Generalny Inspektor Ochrony...
. Normalną praktyką w takich sytuacjach jest tzw. anonimizacja., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, odniósł się do zarzutów...

II SA/Łd 420/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-21

Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (jako organem II instancji) w sprawie oceny oddziaływania na środowisko kopalni T. Umowa, o której mowa w kwestionowanej decyzji...
'T.' prowadzonej aktualnie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Umowa przewiduje szereg obowiązków dla Rzeczypospolitej Polskiej, które w znacznej części...
1   Następne >   +2   +5   9