Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

II OSK 711/22 - Wyrok NSA z 2022-09-27

przepisami szczególnymi. Ponadto, inwestor dołączył również wymagane przepisami odrębnymi akty administracyjne, m.in.: decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku [Y.] według wariantu 'II' z przebiegiem trasy w pobliżu miejscowości A. według podwariantu 'C', decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony...

VII SA/Wa 2825/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

funkcjonowania ekranów w świetle aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i ochrony środowiska oraz walki z hałasem., Przedłożona Ocena ekranów akustycznych...
. akt I OSK 1571/16, który był w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad decyzją z dnia [...] grudnia...