Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol

IV SA/Wa 648/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-09

Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego - oddala skargę - Generalny Dyrektor Ochrony...
z [...] sierpnia 2014 r., wydane w postępowaniu wznowieniowym, którym odmówiono uchylenia ostatecznej decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] lutego...

II OSK 1993/12 - Wyrok NSA z 2014-01-30

ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 99/12...
w sprawie ze skargi [...] Towarzystwa [...] z siedzibą w G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie...

II OSK 1500/15 - Wyrok NSA z 2017-02-23

kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2294/14 w sprawie...
ze skargi J. Ż. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...

IV SA/Wa 1598/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-04

ją decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...]; 2. uchyla postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
[...] kwietnia 2011 r. nr [...]; 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego P. z siedzibą w P. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów...

IV SAB/Wa 114/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-13

prowadzonego postępowania administracyjnego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania odwołania 1. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Ochrony...
. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego I. M. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...

II OSK 1937/12 - Wyrok NSA z 2012-10-26

kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 317/12...
w sprawie ze skargi O. z siedzibą w G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia...

IV SA/Wa 99/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone...
postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...]; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora...

IV SA/Wa 2978/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-01

postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2017 r. znak [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej organ) po rozpatrzeniu wniosku P. K. (dalej skarżący) o ponowne...
rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2017 r., znak: [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie...

IV SAB/Wa 373/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-19

Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia odwołania I. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
do rozpoznania odwołania Klubu [...] z siedzibą w [...] od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z [...] lutego 2017 r. nr [...]; II. stwierdza, że Generalny...

IV SAB/Wa 207/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-05

ze skargi K. L. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia I. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. II. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego K. L. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem...
1   Następne >   +2   +5   +10   90