Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

IV SA/Wa 51/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-26

w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia uchyla...
decyzją') Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej 'GDOŚ'), po rozpatrzeniu odwołań wniesionych przez: 1) A. G. oraz 2) Stowarzyszenie '[...]' (dalej 'Stowarzyszenie...

IV SA/Wa 3262/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

. decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zwrócili się: J. i B. S., J. B., M. i J. F.. W piśmie z dnia [...] lipca 2017 r., wnioskujący wskazali numery działek...
. P., J. i J. J., A. K. oraz B. W.., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismami z dnia [...] września 2017 r. oraz [...] września 2017 r. wezwał wnioskujących...

II OSK 618/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353) przyznaje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie...
Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2014 r. sygn. akt II SA/Ol 1068/14 w sprawie ze skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na decyzję...

IV SAB/Wa 14/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-18

Dyrektora Ochrony Środowiska postępowania w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji 1) zobowiązuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do rozpatrzenia odwołania...
z aktami sprawy, 2) stwierdza, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dopuścił się przewlekłości w rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w pkt 1; 3) stwierdza...

III OSK 4239/21 - Wyrok NSA z 2021-11-23

w dniu 23 listopada 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Warszawie z 22 października 2020 r., sygn. akt IV SAB/Wa 630/20 w sprawie ze skargi D.B. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 2171/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-23

Alina Balicka po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 23 października 2018 r. sprawy ze skargi A. S. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił przywrócenia terminu, a następnie postanowieniem z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] stwierdził...

II OSK 572/16 - Wyrok NSA z 2016-09-06

., M. B., E. P., W. M., S. S., M. K., P. B., I. L., D. H., J. Z., A. M., E. S., H. B., Z. P. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2012...
. H., T. P., H. P., J. Z., J. O., M. K., M. K., M. D., E. S., M. U., A. U., J. J.., Decyzją z dnia [...] września 2012 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 317/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-19

wariantów na stronie 44 raportu o oddziaływaniu na środowisko., Decyzją z dnia [...] października 2016 r., Nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, działając...
prowadzenia prac demontażowych (od 1 kwietnia do 30 czerwca), z uwagi na zidentyfikowane strefy kulika wielkiego. Ponadto Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w pkt...

III OSK 1764/21 - Wyrok NSA z 2023-01-17

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2023 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skarg kasacyjnych Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Stowarzyszenia...
. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 kwietnia 2018 r. nr DOOŚ-DŚI.4210.23.2017.AB.18 w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala...

IV SA/Wa 1849/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2019 r., [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony oddala skargę Uzasadnienie...
., Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej organ) po rozpatrzeniu zażalenia Stowarzyszenia [...] (dalej...
1   Następne >   +2   +5   10