Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

III SA/Kr 1133/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

., Ponadto Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich wskazał, iż zgodnie z interpretacją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: [...] z dnia 29 listopada 2012r...
interpretacji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: [...] z dnia 29 listopada 2012r., która nie jest konstytucyjnym źródłem prawa i nie wiąże w żadnym zakresie...

I SA/Ol 153/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-06-12

morskiego (art.27 ust.1 i 2 ustawy ). Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nadzoruje funkcjonowanie obszarów NATURA 2000, prowadząc ewidencję danych niezbędnych...
Rolnictwa. Organem uprawnionym jest - jak wynika z powołanych wyżej przepisów ustawy o ochronie środowiska - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Dyrektor '[...]' Oddziału...

V SA/Wa 3226/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-01

określa statut, nadany w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw środowiska na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 4. Przy nadawaniu statutu...
złożony przez pełnomocnika - Regionalnego Konserwatora Przyrody M.K. W nagłówku pisma z protestem wpisano: ' Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w W.', a pod tekstem...

II SA/Bd 274/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-10

podkreśliła, że zgodnie z art. 75 ustawy OOŚ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest: regionalny dyrektor ochrony środowiska, Generalny...
Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wójt, burmistrz, prezydent miasta. Tylko te podmioty są kompetentne do stwierdzenia...

V SA/Wa 3232/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-01

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 4. Przy nadawaniu statutu uwzględnia się zakres działalności Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Podkreślił...
Konserwatora Przyrody M. K.. W nagłówku pisma z protestem wpisano: 'Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.', a pod tekstem protestu został umieszczony napis: 'z up...

III SA/Kr 1388/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-15

przeprowadzenia postępowania OOŚ' i podniesiono, że zgodnie z opinią Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 sierpnia 2010 r.: 'Konieczność pozwolenia na budowę...
pierwszej Ocena techniczna w Lp. 3. Zgodność projektu z przepisami w zakresie ochrony środowiska (L) ustalono: 'Sprawdzeniu będzie podlegać kompletność dokumentacji...

II GSK 379/13 - Wyrok NSA z 2013-04-19

kasacyjnej powołał się ponadto na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2010 r., znak [...], w sprawie zaświadczeń organu odpowiedzialnego...
. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227...

I SA/Bd 723/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-07

prawnej wydania zaskarżonej decyzji,, - art. 75 § 1 k.p.a. poprzez oparcie zaskarżonej decyzji na podstawie opinii Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz ekspertyzy...
zaskarżonej decyzji na podstawie opinii Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz ekspertyzy prawnej dotyczącej kwestii odstępstw od pierwotnego wniosku i złożonej...

I SA/Ol 569/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-11-07

jest: regionalny dyrektor ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wójt, burmistrz, prezydent miasta...
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), co potwierdza publikacja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pn. 'Zbiór interpretacji przepisów dotyczących rozporządzenia Rady...

III SA/Po 685/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-17

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). W powyższej sprawie stanowisko zajął Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z 21 stycznia 2009 r...
. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz...
1   Następne >   +2   +5   +10   47