Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

II SA/Gl 1070/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-02

Pomocy Społecznej i placówki zapewniające całodobową opiekę związane z działalnością gospodarczą. Zwyczajowo przyjęło się, że DPS-y to jednostki samorządowe, chociaż...
, funkcjonujące jako działalność gospodarcza zwyczajowo noszą nazwę Domów Opieki. Główną i podstawową różnicą między DPS-ami a placówkami prywatnymi jest sposób finansowania...

IV SA/Gl 778/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-22

renty skarżącego wynosi [...] miesięcznie, ponadto uzyskuje dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast żona skarżącego jest [...], jego syn B. S...

IV SA/Gl 778/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-28

[...] zł (netto) oraz prowadzonej działalności gospodarczej. Na dochody rodziny składają się także dochody synów: K.S. i B.S., których łączny dochód w [...] wyniósł...

IV SAB/Wr 6/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-19

przez niego choroby i aktualnie stanowi ono przeszkodę w prowadzonej działalności gospodarczej., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 270...

IV SAB/Gl 29/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-25

charakteryzujące się istnieniem więzi uczuciowej, emocjonalnej (niezależnie od tego, czy wywołuje ona emocje pozytywne, czy negatywne), gospodarczej (ekonomicznej...
mają wpływ na ich bezstronność. Albowiem art. 19 P.p.s.a. nie może służyć do utrudniania działalności sądów. Wątpliwości co do bezstronności muszą zatem mieć charakter realny...

VII SA/Wa 442/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-14

. U. nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta, co do zasady sprawowana...
. Rodziłoby to negatywne skutki niemożliwe do zaakceptowania zarówno z punktu widzenia gospodarczego jak i sprawiedliwości społecznej., Omawiane zasady służą natomiast...

II SAB/Bk 128/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-14

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, który nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku...
. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.; dalej: p.p.s.a.), sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności...