Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

II SA/Sz 585/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-31

A. F.- Z. z funkcji dyrektora [...] została podjęta na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej...
. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne określa podmiotowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej...

I OSK 181/07 - Wyrok NSA z 2007-04-20

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 'O.' w [...]. Organ uznał, iż A. F. będąc wspólnikiem spółki jawnej 'E.' prowadzi działalność gospodarczą i wobec...
w sprawie jest to, czy skarżąca narusza zakaz ustanowiony w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby...

III OSK 419/21 - Wyrok NSA z 2021-09-30

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U z 2017 r., poz. 1393; zwanej dalej 'ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności') oraz art. 32 ust 2 pkt 5...
to, że ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności przewiduje daleko idące odstępstwo od zasady powszechności i swobody prowadzenia działalności gospodarczej, Sąd dokonał...

II SA/Wa 1735/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-28

. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U z 2017 r., poz. 1393) oraz art. 32 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia 5 czerwca...
przywołano przepisy art. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne., Wyjaśniono...

III OSK 1817/22 - Wyrok NSA z 2023-09-27

. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1393, ze zm.) - dalej: 'ustawa o ograniczeniu...
prowadzenia działalności gospodarczej' stanowią lex specialis w stosunku do art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2016 r. poz. 1943...

I SA/Bk 168/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-03

gospodarczych. Jedna z tych działalności przyniosła stratę w wysokości 407,77 zł miesięcznie, natomiast druga wygenerowała dochód w kwocie 1.241,27 zł miesięcznie...
. Skarżący uzyskuje przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zaś jego małżonka uzyskuje stały dochód z tytułu wynagrodzenia za pracę. Łączny ich dochód...

I OSK 614/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-09

z siedzibą w K., S. B. prowadzącej działalność gospodarczą -T. w R., K. O. -'F.' z siedzibą w O. i G. B. - 'G.' z siedzibą w W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu...
działalność gospodarczą -T. w R., K. O. -'F.' z siedzibą w O. i G. B. - 'G.' z siedzibą w W. na czynność Zarządu Powiatu T. w przedmiocie ustawienia na drodze powiatowej...

I SA/Bk 168/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-03

we wspólnym gospodarstwie domowy z trojką pełnoletnich dzieci. Źródłem utrzymania skarżącej jest dochód, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości...
, że skoro niniejsza sprawa ma związek z działalnością gospodarczą skarżącej, powinna ona poczynić starania celem pozyskania środków finansowych na opłacenie profesjonalnego...

III SA/Kr 1051/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-13

z dnia 17 sierpnia 2010r. skarżący: Kopalnia A Sp. z o.o. z siedzibą w K., S. B. prowadząca działalność gospodarczą Towarowy Transport Drogowy z siedzibą w R., K...
. O. prowadzący działalność gospodarczą 'Firma Usługowo-Handlowa B' z siedzibą w O. i G. B. prowadzący działalność gospodarczą 'C' [...] z siedzibą w W. - reprezentowani...

I SAB/Wr 7/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-13

oświaty ani w przepisach ustawy prawo bankowe, ani też w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm...
.) - w skrócie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej., Art. 49 ustawy prawo bankowe określa, jedynie rodzaje rachunków (w szczególności: rachunki rozliczeniowe...
1   Następne >   +2   +5   9