Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

II SPP/Gd 63/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-06-26

z odpłatnej działalności pożytku publicznego., W myśl art. 34 - Prawa o stowarzyszeniach Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych...
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków...

II SA/Gd 396/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Budynek hali 4B nie upamiętnia żadnego zdarzenia i ma w związku z tym żadnej wartości historycznej...
człowieka i są ponadto związane z jego działalnością w ramach historycznych wydarzeń na terenie byłej Stoczni Gdańskiej, stanowiąc świadectwo minionych zdarzeń. Ich zachowanie...

II OW 20/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-30

na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83 f ust. 1 pkt 3a ustawy). W sprawie...

II SA/Go 950/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-15

osadnictwa, cmentarzyskami, kurhanami oraz reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania., Organ...
wymiar sprawiedliwości przez kontrolę legalności działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek...

II SAB/Kr 204/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-03-02

wymierne straty finansowe po stronie skarżącej, która nie może wykonać swojego uprawnienia do zabudowy, a w dalszej konsekwencji powadzić działalności gospodarczej...
przyczyn związanych z działalnością organu. Być może trudno opóźnienia takie zakwalifikować jako powstałe z winy strony, jednakże nie może organ ponosić negatywnych...

II SA/Gd 398/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

przemysłowymi, wykorzystywanymi w prowadzonej na terenie Spółki działalności stoczniowej i nie posiadają ani szczególnej wartości historycznej, ani też artystycznej...
człowieka lub jest związany z jego działalnością, stanowi świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia i jego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną...

II SA/Gd 399/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

człowieka i są ponadto związane z jego działalnością w ramach historycznych wydarzeń na terenie byłej Stoczni, stanowiąc świadectwo minionych zdarzeń. Ich zachowanie...
tak, aby ukierunkować i harmonizować zmiany, które wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych'. Podejście krajobrazowe do historycznego dziedzictwa...

II SA/Gd 400/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

i są ponadto związane z jego działalnością w ramach historycznych wydarzeń na terenie byłej Stoczni Gdańskiej, stanowiąc świadectwo minionych zdarzeń. Ich zachowanie...
tak, aby ukierunkować i harmonizować zmiany, które wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych'. Podejście krajobrazowe do historycznego dziedzictwa...

II SAB/Wa 204/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych...
sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy...

II SAB/Gd 38/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-23

publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych...
, jako niezwiązane z działalnością WKZ, gdyż organ takiego nadzoru nie prowadzi, nie ma charakteru informacji publicznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył...
1   Następne >   3