Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Rz 1055/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-28

./ po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 28 października 2021 r. sprawy ze skargi W. S. i D. B. prowadzących działalność gospodarczą pod firmą...
; III. zasądza od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na rzecz skarżących W. S. i D. B. prowadzących działalność gospodarczą pod firmą [...] s.c....

II SA/Rz 1329/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-12-16

działalność gospodarczą. Na sali konsumpcyjnej rozpoczynało się lub trwało spotkanie sympatyków i członków partii [...] w [...]. W sali konsumpcyjnej siedziały przy stoliku 2...
marca 2021 r., podczas gdy ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny;, - art. 7...

II OZ 1033/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-18

. W uzasadnieniu decyzji spółka podniosła, iż zaskarżona decyzja nie dotyczy koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie żywności...
stały pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w poszczególnych punktach...

III SA/Lu 795/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-13

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn.zm.) oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., Decyzją z dnia...
z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Organ podniósł, że działania organu pierwszej instancji zostały zaininicjowane powiadomieniem Policji...

II SA/Rz 164/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-22

prowadzonej działalności gospodarczej, czy też zostały zawarte pozornie, celem ominięcia obowiązujących przepisów prawa i zwrócił się w tej sprawie do Naczelnika Urzędu...
na P.P. właścicielkę F.H. P.P. prowadzącą działalność gospodarczą: Restauracja '[...]' karę pieniężną w kwocie 10 000 zł za niezastosowanie się do obowiązku czasowego...

II SA/Rz 860/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-13

działalność określoną w tym przepisie, które we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze...
urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, jako oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej mają wskazany kod PKD 93.29.Z, 93.29.B lub 77.21.Z. Przepis...

II SA/Rz 981/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-20

i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, jako oznaczenie przedmiotu wykonywanej...
działalności gospodarczej mają wskazany kod PKD 93.29.Z, 93.29.B lub 77.21.Z. Przepis ten ulegał zmianom w zakresie daty jego obowiązywania; w dniu kontroli sanitarnej...

II SA/Kr 2890/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-08-23

pominięcia i nierozpatrzenia wniesionego odwołania. W dniu [...].2003r. złożone zostało zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, gdzie w poz. 3 wymieniono...
w dniu [...].2001r. ustawy z dnia 23.12.1988r. o działalności gospodarczej. W nowej ustawie o działalności gospodarczej z 19.11.1999r. nie występuje pojęcie pełnomocnika...

II SA/Rz 1418/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-12-09

2021 r., wymierzył skarżącemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą M. N. 'A', [...], administracyjną karę pieniężną w kwocie 10 000 zł, za niestosowanie...
i ustalenia stanu faktycznego w celu załatwienia sprawy, a w szczególności: brak ustalenia, czy w kontrolowanym lokalu jest prowadzona działalność gospodarcza; nie ustalenie...

II SA/Rz 685/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-10-17

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 17 października 2022 r. sprawy ze skargi G. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą...
w Rzeszowie na rzecz skarżącego G. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [....] kwotę 1317 zł /słownie: jeden tysiąc trzysta siedemnaście złotych/ tytułem...
1   Następne >   +2   +5   +10   20