Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Po 52/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-18

działalności gospodarczej, organy nadzoru budowlanego winny były zawiadomić spółkę o planowanych czynnościach kontrolnych, w terminie 7 dni przed planowanym terminem kontroli...
w związku z art. 79 ust. 1 i 4, art. 79a ust. 1, art. 79b oraz art. 81 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095...

II SA/Ol 1160/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-11-24

poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego), zgodnie z którym przychód z tytułu działalności gospodarczej wyniósł '[...]' zł, koszty uzyskania przychodu: '[...]' zł...
, wskazanymi w CEIDG jako główne i dodatkowe miejsca wykonywania przez skarżącego działalności gospodarczej; składników majątku wykorzystywanego do jej prowadzenia...

II SA/Rz 842/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-10-17

dziewięćdziesiąt siedem złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Przedmiotem skargi A.B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą...
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' Przedsiębiorstwo [...] z/s w B., rozbiórkę wolnostojącej trwale związanej z gruntem tablicy reklamowej usytuowanej przy drodze...

II SA/Bk 567/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-09-29

gospodarstwie domowym z żoną oraz małoletnią córką (9 lat). Źródło utrzymania jego rodziny stanowi dochód uzyskiwany z prowadzonej działalności gospodarczej z zakresu...
oraz pokrycie kredytu zaciągniętego na rozwój działalności gospodarczej, z miesięczna ratą 5.000 zł. W skład majątku rodziny wnioskodawcy wchodzi 5/6 udziału w domu o powierzchni...

II OZ 867/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-11

z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez żonę oraz jej wynagrodzenie z tytułu umowy pracę w łącznej wysokości około [...] zł. Ponadto, wnioskodawca uzyskuje dochód...
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wykazane wydatki miesięczne to: energia elektryczna - [...] zł; wywóz nieczystości płynnych - [...] zł (dwa razy...

II OSK 1944/15 - Wyrok NSA z 2017-03-29

korzystania z tego obiektu. Spółka podniosła zarzut naruszenia przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym kontroli przedsiębiorców...
naruszenia przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej., Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na opisane rozstrzygnięcie...

II SA/Sz 224/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-17

w zw. z art. 79 ust. 1, ust. 4, ust. 6, art. 79a ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 6, art. 80 ust. 1 i ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej poprzez...
z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym...

II SA/Wr 347/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-18

się pomieszczenie socjalne o takich samych wymiarach. Ponadto ustalono, że przy ul. [...] w K. zarejestrowana jest działalność gospodarcza o nazwie K. S.C.. M.K. prowadząca działalność...
roku. W protokole odnotowano, że kwestionariuszu podatkowym podano, że działalność gospodarcza prowadzona jest na działce nr [...] w K.., W trakcie oględzin strony obecne na wizji...

II OSK 2641/17 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

zrzeszonego w tym Związku członka tj. P. Sp. z o.o. z siedzibą w W.. Ponadto postępowanie odnosi się do swobody prowadzenia działalności gospodarczej w branży telekomunikacyjnej...
organów władzy oraz ochrona ich praw i wolności gospodarczej (par. 6 ust. 1 Statutu), prezentowanie organom władzy stanowiska Związku w kwestiach dotyczących działalności...

II SAB/Bk 8/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-05-14

z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez I. W., - N. oraz jej wynagrodzenie z tytułu umowy pracę w łącznej wysokości 3.000 zł. Ponadto, wnioskodawca uzyskuje...
dochód z prowadzenia działalności gospodarczej. Wykazane wydatki miesięczne to: energia elektryczna - 200 zł; wywóz nieczystości płynnych - 180 zł (dwa razy miesięcznie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100