Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

V SA/Wa 431/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-31

gospodarczej., Odnosząc się do wskazanej powyżej kwestii Organ stwierdził, że nie jest prawdą jakoby określona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...
(CEIDG) działalność firmy S. K. K. dotyczyła, jak twierdzi Strona, '[...]'. Przeważająca działalność gospodarcza firmy K.K. 'S.', określona w CEIDG wskazuje...

V SA/Wa 2734/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-13

Zabłocka (spr.), Protokolant specjalista - Monika Włochińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2013 r. sprawy ze skargi A. S. prowadzącego działalność gospodarczą...
... maja 2011r., nr ... A. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P. z L. wystąpił do Dyrektora Izby Celnej w W. o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT...

V SA/Wa 2708/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-13

Zabłocka (spr.), Protokolant specjalista - Monika Włochińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2013 r. sprawy ze skargi A. S. prowadzącego działalność gospodarczą...
... maja 2011r., nr ... A. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P. z L. wystąpił do Dyrektora Izby Celnej w W. o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT...

II GSK 59/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

w zw. z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. w wyniku błędnego uznania przez Sąd I instancji, że uprawnienia skarżącej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gier...
z przepisów prawa, w ten sposób, iż ich nakazanym przez przepisy prawa następstwem jest odebranie skarżącej uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej...

V SA/Wa 2232/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-05

brak winy po stronie spółki. Spółka prowadząc działalność gospodarczą odpowiada za pracowników i ponosi ryzyko związane z ich działaniami., Z uwagi na powyższe orzeczono...

V SA/Wa 1036/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

do tego, iż Spółka musiała w znacznym stopniu ograniczyć swą działalność gospodarczą., Powyższe okoliczności jednoznacznie przemawiają za tym, iż wykonalność decyzji WIT...
oraz wymusiło na skarżącej znaczne ograniczenie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej., Ad c) Organ II instancji dopuścił się naruszenia przepisu art. 239 o.p. w zw...

II SA/Wa 1247/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-22

przez małżonka działalności gospodarczej (sklep), której nagła likwidacja przyniesie straty finansowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 29...

II SA/Wa 1440/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-03

[...]. Podjęcie przez żonę działalności gospodarczej w nowym miejscu zamieszkania będzie bardzo trudne., W dniu [...] maja 2005 r. Szef Służby Celnej, po ponownym rozpatrzeniu...
, którego działalność została zaskarżona., Art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) statuuje zasadę kontroli...

II GSK 1098/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-05

. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zaskarżone akty lub czynności dotyczą: uprawnienia skarżącej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gier na automatach...
Gospodarczej skargi kasacyjnej E. Sp. z o.o. z siedzibą we W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 5 lipca 2010 r., sygn. akt III SA/Gl 1370/10...

V SA/Wa 1040/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-26

skargę Przedmiotem skargi złożonej przez G. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P. jest decyzja Szefa Służby Celnej z dnia [...] stycznia 2013 r...
poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, która jest sprawowana pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej - patrz art. 1 ustawy...
1   Następne >   +2   6