Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

II SA/Wa 1157/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-21

, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec...

I OSK 3271/14 - Wyrok NSA z 2016-06-30

o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego...
na skargę wskazując dodatkowo, iż informacja publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 U.d.i.p. nie obejmuje wyników działalności operacyjno-rozpoznawczych oraz analityczno...

I OSK 2187/15 - Wyrok NSA z 2017-06-27

oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób...
nie obejmuje wyników działalności operacyjno-rozpoznawczych oraz analityczno-informacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego jako służby specjalnej. Sprawa publiczna...

III OSK 973/21 - Wyrok NSA z 2022-01-27

prawo do informacji publicznej nie ma charakteru absolutnego, gdyż podlega ono ograniczeniu ze względu na ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych...
oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Prawo do informacji niewątpliwie ma służyć tworzeniu społeczeństwa...

I OSK 2396/11 - Wyrok NSA z 2012-03-23

, że przedmiotem działalności wymienionej jednostki jest prowadzenie obsługi finansowo - gospodarczej centralnego organu administracji rządowej realizującego zadania wynikające...
mieszkaniowych związanych z działalnością Jednostki Wojskowej [...], m. in. decyzji o opróżnianiu lokali mieszkalnych, decyzji o przydziale lokali mieszkalnych, decyzji...

I OSK 1681/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Konstytucji RP oraz art. 3 ust.1 pkt 1 i art. 5 u.d.i.p. Jak to podkreślił NSA, art. 61 ust. 3 Konstytucji stanowi, iż ograniczenie prawa do uzyskiwania informacji o działalności...
gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Także zgodnie z art. 5 ust. 1 u.d.i.p. prawo do informacji publicznej...

II SAB/Wa 629/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-28

sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, stosownie do art. 1 ustawy z 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów...
terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p....