Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X
  • Symbol

III SA/Wr 676/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-10

adresami nie są prowadzone działalności gospodarcze oraz brak jakiejkolwiek informacji o możliwościach prowadzenia w tych miejscach działalności., Kontrolę zakończono...
działalności gospodarczych w związku z czym wnioski pokontrolne nie mogą być uznane za ostateczne, a sam Beneficjent ma możliwość jedynie śledzenia historii wpisów dokonywanych...

III SA/Wr 706/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-08-26

2017 r. IP przeprowadziła niezapowiedzianą wizytę monitorningową w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej pn. 'C S. M.'. W wyniku przeprowadzonych czynności...
kontrolnych stwierdzono, że działalność gospodarcza uczestniczki projektu M. S. w rzeczywistości nie jest prowadzona., Kontrolę zakończono stwierdzeniem licznych zastrzeżeń...

III SA/Wr 108/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-09-16

, oddala skargę w całości. W dniu 5 września 2016 r. pomiędzy Beneficjentem - K. W. (dalej: strona, skarżący, beneficjent), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą...
w projekcie za niekwalifikowalne z powodu niedotrzymania przez skarżącego warunku regulaminowego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w granicach...

III SA/Wr 705/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-02-17

działalności gospodarczej. Projekt zakładał objęcie wszystkich uczestników wsparciem szkoleniowo-doradczym, udzielenie dotacji (tzn. bezzwrotnych środków finansowych...
) na założenie własnej działalności gospodarczej dla 80% ogólnej liczby uczestników projektu oraz udzielenie wsparcia finansowego (pomostowego) i doradczego w okresie 12...

III SA/Wr 778/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-03-10

'., Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie wskazano, że skarżący nie spełniał Kryterium-'Kwalifikacja wnioskodawcy/beneficjenta pkt d) prowadził działalność gospodarczą według stanu...
gospodarczej, gdyż działalność ta była zawieszona w okresie od [...] września 2019 r. do [...] lutego 2020 r. Zgodnie z zapisami 'Metodologii wyliczania stawek jednostkowych...

III SA/Wr 707/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-04-22

upadłościowego lub restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy jak również zawieszenie działalności jest traktowane jako zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej'. W świetle...
zapisów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie od 25 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. działalność wnioskodawcy była zawieszona...

III SA/Wr 614/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-04

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG) wnioskodawca na dzień 1 grudnia 2019 r. jako przeważającą prowadził działalność opisaną kodem PKD...
odbywała się m.in. na podstawie dostępnych publicznych rejestrów działalności gospodarczej. Przy czym Regulamin Naboru w ust. 6. Typy Wnioskodawców/Beneficjentów...

III SA/Wr 776/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-03-04

r. jako przeważającą - zgodnie z odpowiednimi rejestrami - wskazaną poniżej działalność gospodarczą, tj.: - Sekcja I, cały Dział 55 - Zakwaterowanie, - Sekcja I, cały...
, Przedmiotowe Kryterium jest oceniane na podstawie zapisów wniosku oraz weryfikowane na podstawie dostępnych publicznych rejestrów działalności gospodarczej. Według oceny...

III SA/Wr 703/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-04-08

RPO WD. DIP w uzasadnieniu podała, że zgodnie z zapisami Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG) wnioskodawca na dzień 1 grudnia 2019...
. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (dalej: ustawa o CEIDG...

III SA/Wr 257/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-27

w uzasadnieniu podała, że zgodnie z zapisami Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG) wnioskodawca na dzień 1 grudnia 2019 r...
działalności wg PKD'. Podkreśliła, że działalność gospodarczą związaną z wiodącym PKD 47.22.Z zakończyła 30 września 2019 r. był to sklep [...], na co załączyła dokumentację...
1   Następne >   +2   +5   +10   36