Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

III SA/Wa 845/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

'związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19 zł od 1 m2...
powierzchni użytkowej,' wprowadzono literę 'c' o treści 'nadwyżki ponad 2.000 m2 powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków...

I SA/Ol 458/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-08

uznało, że jednostka budżetowa nie może prowadzić działalności gospodarczej. Ponadto stwierdziło, że zaplanowane w budżecie dochody z działalności hotelarskiej...
gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej...

III SA/Wa 545/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-16

, jakie mają one potwierdzać, dlatego też przedmiotowe postanowienie uchwały narusza art. 220 § 1 pkt. 2 lit. a) k.p.a. Dodało, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej...
do organu gminy składane są wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie...

II FSK 3983/13 - Wyrok NSA z 2015-12-02

narusza art. 220 § 1 pkt. 2 lit. a) k.p.a. Dodało, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej do organu gminy składane są wnioski o wpis do Centralnej...
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie. Organ gminy jest też zobowiązany do przesłania wniosku...

V SA/Wa 2487/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-25

nauki zawodu. Prowadzenie takiej stacji wykracza poza zadania publiczne powiatu z zakresu oświaty, a tym samym stanowi prowadzenie niedozwolonej działalności gospodarczej...
działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, a prowadzenie stacji kontroli pojazdów nie stanowi działalności o charakterze...

I SA/Ol 243/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-16

UOKiK. Powyższe nastąpiło jednak bez dokonania ustaleń, czy zwolnienia, które przewidywała uchwała dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą...
prawa unijnego jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno - prawną jej prowadzenia, sposób finansowania, wielkość...

III SA/Wa 359/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-25

ustaliła stawkę podatku od nieruchomości:, - od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków...
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 23,10 zł (pkt 2);, - od 1 m2 powierzchni użytkowej garaży podziemnych związanych...

III SA/Wa 441/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-23

2007 r. stwierdziło nieważność § 2 ust. 3 ww. uchwały z powodu naruszenia art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007...
. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)., Uzasadniając częściową nieważność uchwały podniosło, że podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne...

IV SA/Wa 1604/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-02

też przedmiotowe postanowienie uchwały narusza art. 220 § 1 pkt. 2 lit. a) k.p.a. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej do organu gminy składane są wnioski o wpis...
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie. Organ gminy jest też zobowiązany...

III SA/Wa 347/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-08

ten nie określa, z jaką działalnością mają być związane budynki gospodarcze, ażeby mogły korzystać ze zwolnienia od podatku, przez co rażąco narusza art. 7 ust. 3 ustawy...
działalności, z którą nie mogą być związane budynki gospodarcze objęte zwolnieniem od podatku na podstawie tego przepisu., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...
1   Następne >   +2   +5   +10   22