Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X
  • Symbol

II OSK 1820/16 - Wyrok NSA z 2016-09-14

. 25b ust. 1 u.s.p., polegającego na byciu przedstawicielem w prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu. Radny T. F. potwierdził fakt objęcia...
działalności gospodarczej, co uznano za złożenie wyjaśnień w rozumieniu art. 383 § 2 Kodeksu wyborczego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] w piśmie z dnia 26 stycznia...

III SA/Łd 980/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-04

działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia Powiatu Ł. oraz występowania jako przedstawiciel w prowadzeniu tej działalności., Z uzasadnienia stanowiącego załącznik do powyższej...
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tj. z uwagi na fakt, że mandat radnego C. G. wygasł w wyniku zarządzania przez niego działalnością gospodarczą prowadzoną...

II SA/Wa 210/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-10

, radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat...
sprawującego obsługę finansową budżetu powiatu zarządza działalnością gospodarczą 'z wykorzystaniem mienia powiatu', tj. środków zgromadzonych na rachunku bankowym...

III SA/Po 49/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-05-06

prawem informacji o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, ani też faktycznie nie zaprzestała prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej...
na własny rachunek., Z tych względów, w myśl art. 5 ust. 3 ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz.679...

II OSK 1747/09 - Wyrok NSA z 2010-01-08

nr [...], W uzasadnieniu podano, że zgodnie z art. 25b ustawy o samorządzie powiatowym, radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie...
. W związku z powyższym Rada Powiatu uznała, że radny będąc członkiem zarządu banku sprawującego obsługę finansową budżetu powiatu zarządza działalnością gospodarczą...

III SA/Wr 333/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-17

samorządu terytorialnego (gminie, powiatowi oraz województwu samorządowemu) uprawnienie do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Niewątpliwie, głównym celem...
działalności gospodarczej prowadzonej przez wskazane podmioty prawa jest realizacja zadań własnych, w tym zadań użyteczności publicznej polegających na zaspokajaniu...

II OSK 288/06 - Wyrok NSA z 2006-05-16

. Organ nadzoru wskazał, że na podstawie obowiązujących przepisów organy samorządu terytorialnego są uprawnione do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej...
z art. 6 ust. 2 u.s.p. powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Działalność spółki...

II OSK 1946/13 - Wyrok NSA z 2015-03-10

w zarządzie stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą tj. Stowarzyszenia [...] w S. (dalej Stowarzyszenie). W § 2 tej uchwały stwierdzono, że odwołanie...
., dalej Usp) w zw. z art. 4 pkt 6 i art. 5 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje...

II SA/Po 717/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-08

działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu [...] (§ 1)., W uzasadnieniu uchwały przedstawiono następujące okoliczności sprawy., W dniu [...] kwietnia 2021 r...
na okoliczność zbadania sytuacji faktycznej prowadzenia przez radnego S. C. działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu [...], polegającej na świadczeniu...

II SA/Rz 556/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-24

wyeliminowanie z obrotu prawnego ww. uchwał jako podjętych z naruszeniem prawa oraz ograniczających bezprawnie możliwość prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Uchwałą...
gospodarczej, który stanowi, iż organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności...
1   Następne >   +2   +5   +10   34