Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Pielęgniarek i Położnych X

VII SA/Wa 1381/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-31

jakikolwiek dochód (np. z tytułu wykonywania pracy, renty, wynajmu, dzierżawy, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, inne) jeśli tak, należało wskazać jego wysokość...

VII SA/Wa 579/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-28

, ale również wykonując zawód w zakładzie opieki zdrowotnej, mimo że przepisy ustawy o zawodach stanowią, że praktyka indywidualna jako regulowana działalność gospodarcza powinna...
działalności do stanu zgodności z obowiązującym stanem prawnym, zaznaczając, iż niewywiązanie się z zalecenia może skutkować wykreśleniem z rejestru indywidualnych...

II SA/Rz 807/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-16

kompensacyjny charakter diety radnego nie wziął pod uwagę, że radni posiadają różny status zawodowy (przykładowo pracują na podstawie stosunku pracy, prowadzą działalność...
gospodarczą, są emerytami, rencistami), co skutkuje, że w różnych sytuacjach ponoszą lub nie ponoszą różny uszczerbek w swoich dochodach w związku z pełnieniem funkcji...

IV SA/Gl 920/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-15

z 1991 r. Nr 41, poz. 178 ze zm.) tworzy się samorząd pielęgniarek i położnych dla reprezentowania zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tych zawodów, zwany...
Pielęgniarek i Położnych., W myśl 3 § 1 i 2 ustawy p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach...

II SAB/Go 26/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-08-27

sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. 2012 r., poz. 270 ze zm. - powoływanej jako ppsa), kontrola działalności administracji...
publicznej. Pozostają nimi w szczególności: organy władzy publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1); organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art. 4 ust. 1 pkt 2); podmioty...

VII SA/Wa 880/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-01

ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności...
, że o rażącym naruszeniu prawa decydują 3 przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony oraz racje ekonomiczne lub gospodarcze...