Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Notarialna X

VI SA/Wa 1731/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-24

Notarialnej z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez aplikanta notarialnego oddala skargę...
prowadzenia działalności gospodarczej w charakterze Kancelarii R. w D., Prezes Rady Izby Notarialnej w [...] pismem z dnia [...] stycznia 2010 r., poinformował skarżącą...

VI SA/Wa 673/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-28

Rady Notarialnej z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez notariusza oddala skargę w całości...
wyrażenia zgody na podjęcie przez notariusz A. G. (dalej: skarżąca) dodatkowej działalności gospodarczej, polegającej na najmie turystom pokoi gościnnych wraz z wyżywieniem...

VI SA/Wa 1817/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-15

. na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez aplikanta notarialnego 1...
działalności gospodarczej przez aplikanta notarialnego., Sąd I instancji, wydając wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., przyjął za podstawę rozstrzygnięcia następujące...

II GSK 500/11 - Wyrok NSA z 2012-05-15

wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez aplikanta notarialnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
do Rady Izby Notarialnej w K. (dalej: organ I instancji) o wyrażenie zgody na kontynuację podczas aplikacji prowadzenia działalności gospodarczej w charakterze...

VI SA/Wa 170/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-06

zainteresowanego co do tego, że art. 19 § 2 ww. ustawy - Prawo o notariacie dotyczy tylko prowadzenia działalności gospodarczej. Przepis ten mówi wyraźnie o zajęciu...
, co jest pojęciem szerszym, niż prowadzenie działalności gospodarczej i nie przesądza o formie wykonywania tego zajęcia. Całokształt uprawnień i obowiązków rady nadzorczej...

II GSK 1763/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-28

samorządu notarialnego, a przez to stanowi kontrolę przedsiębiorcy, o jakiej mowa w art. 77 i nast. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...
oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018 r., poz. 650),, 11) art. 77 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w brzmieniu obowiązującym...

VI SA/Wa 673/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-27

., nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez notariusza postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały...
Notarialnej z dnia [...] stycznia 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez notariusza. W skardze zawarła...

II GSK 602/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-27

oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650), naruszenie art. 77 ust. 3 u.s.d.g. w brzmieniu obowiązującym przed 30 kwietnia 2018 r. w zw. z art. 196 ust...
. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej w zw. z art. 6 k.p.a. poprzez jego błędne...

VI SA/Wa 1570/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-16

gospodarczego, zasadnicza jest bowiem różnica pomiędzy sporządzeniem umowy, a nadaniem już gotowej umowie - formy notarialnej. Organ podkreślił, iż działalność w zakresie doradztwa...
i doradztwem w interesach. Innymi słowy, na co szczególnie kładzie nacisk wymieniony przepis, notariuszowi nie wolno zajmować się wykonywaniem działalności gospodarczej...

VIII SA/Wa 805/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-09

się wykonywaniem działalności gospodarczej. O zamiarze podjęcia zatrudnienia lub jego kontynuowania notariusz jest obowiązany zawiadomić prezesa rady właściwej izby notarialnej...
się we własnym imieniu i na własną rzecz lub w imieniu osoby trzeciej, i na jej rzecz szeroko rozumianą działalnością gospodarczą. Zatem dla owego, 'doradztwa w interesach...
1   Następne >   +2   +5   +10   16