Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

III SA/Gl 28/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-28

praktyki lekarskiej nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej, wobec czego nie może mieć w sprawie zastosowania art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym, dotyczący...
ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej przez radnego. Uchwałą z dnia [...] 2003 r., nr [...], doręczoną [...] 2003 r., Rada Miasta R. nie uwzględniła wezwania...

II SA/Wa 1544/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

[...], wykorzystywanym przez B. C. na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (§ 1 umowy). B. C. prowadził działalność gospodarczą zgodnie z wpisem nr [...] w prowadzonej...
przez Urząd Miasta [...] ewidencji. Rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło od 15 marca 1993 r., W dalszej części pisma Wojewoda [...] wskazał, że z pisma Urzędu...

II SA/Sz 54/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-17

ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z zarządzaniem działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego Miasta B., Uchwała ta została zaskarżona...
komunalnego do działalności gospodarczej powinno być oczywiste i niebudzące wątpliwości interpretacyjnych i faktycznych, jak również prawnych, w przeciwnym razie brak...

II SA/Łd 1859/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-07-22

z niezprzestaniem przez radnego prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Miasta Z. w terminie trzech miesięcy od daty złożenia...
. 1 a) ustawy o samorządzie gminnym- radny, który przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, został...

IV SA/Gl 25/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-22

prywatnych., W pkt 13 § 7 ust. 4 statutu dopuszczono nadto możliwość prowadzenia innej działalności gospodarczej w zakresie kultury i edukacji wynikającej z potrzeb...
gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami. W pkt 2 § 14 wskazano, iż dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na działalność...

II OSK 140/11 - Wyrok NSA z 2011-08-30

stwierdzić, że w czasie festynu prowadził on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn...
techniczną i nie przesądza o prowadzeniu przez niego działalności gospodarczej. Podkreślił, że w treści art. 24f ust. 1 u.s.g. ustawodawca przewidział ograniczenia w zakresie...

II OSK 2141/10 - Wyrok NSA z 2010-12-07

i politycznych oraz osób prywatnych., W pkt 13 § 7 ust. 4 statutu dopuszczono nadto możliwość prowadzenia innej działalności gospodarczej w zakresie kultury i edukacji...
określono, iż Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami. W pkt 2 § 14 wskazano, iż dochód z działalności gospodarczej...

I SA/Sz 350/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-08

w następujących wysokościach:, § 1 ust. 1 od gruntów:, a) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem pkt b) - 0,73 za 1m2 powierzchni,, b...
) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą polegającą na produkcji energii elektrycznej - 0,88 zł za 1 m2 powierzchni,, c) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki...

II SA/Wr 2524/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-05

działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy Z. stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Z. w okręgu wyborczym Nr [...] W.B., W. B. wniósł...
specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania - prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy Z.,, 3. art. 2 ust. 1 ustawy oraz art. 50c z dnia...

II OSK 2282/14 - Wyrok NSA z 2014-09-26

2013 roku Rada stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego J. W. w związku z niezaprzestaniem zarządzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy T...
Stowarzyszenia w dniu [...] czerwca 2011 r., prowadziła działalność gospodarczą na majątku gminnym poprzez wynajem powierzchni boiska w S. i prowadzenie działalności gastronomicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100