Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

VII SA/Wa 581/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-04

dentystów, dokonany na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.). W związku...
skargi) skarga jest niedopuszczalna., Trzeba ponadto zauważyć, że w myśl art. 70 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej spełnienie przez przedsiębiorcę warunków...

I SA/Wa 1430/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-13

[...]', pomimo iż jego działalność była zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą P. '[...]'. Posługując się nazwą 'klinika' Z. B. wprowadzał pacjentów...
działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług medycznych na okres dwóch lat (powyższy wyrok w dacie podjęcia uchwały był nieprawomocny). Z. B. oświadczył...

I SA 2634/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-02

działalności gospodarczej w dziedzinie medycyny niekonwencjonalnej., Odmawiając przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza i wpisania na listę członków...
, z jakich względów prowadzenie przez skarżącego działalności gospodarczej nosi znamiona nieetycznej postawy., Zgodnie z art. 65 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdemu...

II OSK 139/05 - Wyrok NSA z 2005-11-08

nie wskazały z jakich względów prowadzenie przez W. S. działalności gospodarczej nosiło znamiona nieetycznej postawy. Sąd wskazał na art. 65 Konstytucji Rzeczypospolitej...
nie wzięcie pod uwagę, że świadczenie usług medycznych jest dozwolone jedynie w oparciu o przepisy tej ustawy, a nie ustawy o działalności gospodarczej oraz art. 145 § 1 pkt 1...

II SA/Wa 1223/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-09

roku o izbach lekarskich, zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności, zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich. Zaś zgodnie z art. 114 ust. 2 pkt 1...
to kwalifikuje się w ramach wymienionych już wyżej zadań - zarządzania majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich., Po trzecie, nie można zgodzić się z tezą...

II SAB/Gd 93/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-24

określonych m.in. jako zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich (art. 5 pkt 23 u.i.l.)., Podkreślić jednak należy, że ustawodawca zobowiązał podmioty...
zdatnym do przypisanego mu użytku. W podobny sposób należy interpretować przypisane izbom lekarskim zadania w zakresie zarządzania majątkiem i działalności gospodarczej izb...

VII SA/Wa 590/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej (ust. 2)., Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP...
administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, co oznacza, że w zakresie dokonywanej kontroli Sąd zobowiązany...

I OSK 62/20 - Wyrok NSA z 2020-06-19

pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób...
w ramach zadań publicznych. Zadaniem samorządu lekarzy jest bowiem w szczególności zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich., W konsekwencji...

II SAB/Ke 138/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-11-26

publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych...
do informacji publicznej wyrażone zostało w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, który stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy...

II SAB/Wa 197/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-18

również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują...
brzmienia art. 61 Konstytucji, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje...
1   Następne >   3