Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

II SAB/Wa 406/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-19

gospodarczego Państwa (ust. 3). W ustępie 1 powołanego przepisu zostało określone powszechne obywatelskie prawo dostępu do informacji o działalności organów władzy publicznej...
oraz osób pełniących funkcje publiczne. Obejmuje ono także uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek...

II GSK 232/11 - Wyrok NSA z 2012-03-14

Jerzy Stelmaszuk po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2012 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej D. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia...
zawodowych, dla działalności wykonywanych pod tytułem zawodowym architekta, o których mowa w art. 48 w/w dyrektywy i odpowiadających w Polsce samodzielnym funkcjom technicznym...

I OSK 2472/16 - Wyrok NSA z 2018-10-23

również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują...
w art. 61 ust. 1 stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje...

II GSK 2638/21 - Wyrok NSA z 2022-04-28

kwietnia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M.P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2021 r...
Królestwa zawód inżyniera, przez co nie było możliwości ustalenia, czy odbył on wymagane prawem praktyki. Krajowa Rada zauważyła, że działalność spółki należącej...

II GSK 1817/12 - Wyrok NSA z 2014-02-04

Protokolant Anna Ważbińska po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2014 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej D. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
wymienione w tym zaświadczeniu zakresy działalności. Z treści tego zaświadczenia wynika również, że w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa skarżący jest uprawniony...

II GSK 729/22 - Wyrok NSA z 2022-08-24

Onyśk po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2022 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od wyroku...
, że jako inżynier nie został zawieszony/nie pozbawiono go prawa wykonywania działalności/zawodu; dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu 'Chartered Engineer wydanego...

II GZ 105/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-21

Gospodarczej zażalenia M.P. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2021 r. sygn. akt VI SA/Wa 2061/21 w zakresie wezwania...
wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne...

II GSK 1069/22 - Wyrok NSA z 2022-10-13

Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 13 października 2022 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od wyroku...
właściwego organu poświadczającego, że jako inżynier nie został zawieszony ani nie pozbawiono go prawa wykonywania działalności/zawodu; dokumentu potwierdzającego...

II GSK 750/22 - Wyrok NSA z 2022-08-24

Onyśk po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2022 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od wyroku...
prawidłowości przeprowadzonej przez Sąd I instancji kontroli działalności Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz prawidłowości rezultatu tej kontroli...

II GSK 809/22 - Wyrok NSA z 2022-08-24

Onyśk po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2022 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od wyroku...
wykonywania działalności/zawodu; dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu '[...] wydanego przez stowarzyszenie zrzeszone w [...]; dokumentów [...], certyfikatu...
1   Następne >   2