Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Architektów X

VII SA/Wa 1256/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-13

o pracę żony wnioskodawcy w wysokości 1400 zł. Wnioskodawca w 2010 r. podjął działalność gospodarczą, która na obecnym etapie nie przynosi dochodów (wsparcie pomostowe 1276 zł...
ponieść tych wydatków. W 2010 r. podjął samozatrudnienie, działalność gospodarcza nie przynosi jednak na razie zysków. W utrzymaniu wnioskodawcy pomagają rodzice. W rodzinie...

VII SA/Wa 1362/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-23

na przynależność państwową w zakresie przedsiębiorczości i świadczenia usług. Dyrektywa dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie architektury. Określa...
odniesienie do -obywatela państwa członkowskiego', który zamierza podjąć działalność gospodarczą -na terytorium innego państwa członkowskiego' nie może być rozumiane...

II GSK 537/08 - Wyrok NSA z 2008-12-02

zawodowe w dziedzinie architektury, a także środków mających ułatwić rzeczywistą realizację prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobody świadczenia...
sprawy w zakresie zgłoszonego zarzutu naruszenia zaskarżoną decyzją art. 12 Dyrektywy Nr 85/384/EWG. Omawiana Dyrektywa dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej...

VII SA/Wa 1833/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-15

architektury, a także środków mających ułatwić rzeczywistą realizację prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobody świadczenia usług w art. 3 i 4...
obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które ukończyły studia wyższe zagraniczne uznane, w Polsce za równorzędne' - natomiast...

VII SA/Wa 1529/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-27

działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej', Wyd. Dom Organizatora, Wydanie I, Toruń 2005, str. 145-146)., Powyżej opisane działania...
egzaminu przed właściwą miejscowo Okręgową Izbą Architektów. Praktyka architektoniczna zrealizowana na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak też przynależność...

VII SA/Wa 76/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-05

realizację prawa do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobody świadczenia usług w art. 3 i 4 nie przewiduje możliwości uznania takiego wykształcenia...
, w których w chwili jej ogłoszenia istniały przepisy regulujące podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie zawodowego tytułu architekta, poświadczające prawo...

VII SA/Wa 1628/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-18

technicznego i praktyki zawodowej, dostosowanych do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją. Wykazanie to następuje...
administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, a więc prawidłowości zastosowania przepisów obowiązującego prawa...