Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II OPS 1/07 - Uchwała NSA z 2007-04-02

, jest prowadzeniem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm...
, w której radny uzyskał mandat, jest prowadzeniem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r...

II OSK 1618/06 - Wyrok NSA z 2007-08-29

łączenia mandatu radnego z wykonywaniem działalności gospodarczej na własny rachunek z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy M., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył...
. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), który stanowi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami...

I SA/Rz 127/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-05-09

, użyczone ZGK, służące do wykonywania zadań z zakresu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto, zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności...

III SA/Łd 692/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-09

. Prowadzenie tych zajęć jest stałym, statutowym działaniem Stowarzyszenia., Zdaniem organu nadzoru powyższa okoliczność świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej...
, zarządzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, podczas gdy przepis ten nie może być interpretowany, jako mający zastosowanie...

III SA/Łd 691/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-09

o prowadzeniu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie. Ponadto, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2015 r. pomiędzy Gminą [...] reprezentowaną...
, że zakazuje on, w warunkach takich, jak te, w których podjęto zaskarżoną uchwałę, zarządzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, podczas...

III SA/Lu 140/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-08

, poz. 1547 ze zm.) stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego J. S. wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem działalności gospodarczej...
jej nieważności., W uzasadnieniu skargi podniesiono, że art. 24f ustawy o samorządzie gminnym zakazuje radnemu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie...

II SA/Wa 2549/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-18

, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której Radny uzyskał mandat, a także zarządzać...
. Zgodnie z § 28 statutu, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, przy czym dochody z tej działalności służą realizacji celów statutowych., Jednym z celów...

II SA/Ol 560/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-08-27

z powodu naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy P. Podstawą rozstrzygnięcia był art. 383 § 1 pkt 5 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia...
., poz. 594 ze zm.) dalej jako: u.s.g., W uzasadnieniu uchwały podniesiono, że radna Rady Gminy R.G. od 2006 r. prowadzi działalność gospodarczą (sklep) w wynajmowanym lokalu...

III SA/Gd 163/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-09-06

określone w niniejszej uchwale, potrzeby lokalne mieszkańców gminy [...], interes przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą oraz normy prawa wynikające z odrębnych...
detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludności, które prowadzą działalność gospodarczą w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały mają obowiązek dostosowania...

II SA/Ol 300/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-04-25

wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy w '[...]' K. P., z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem...
przez radnego działalności gospodarczej na gruntach należących do gminy, w której uzyskała mandat. W konsekwencji doszło do wygaśnięcia jej mandatu jako radnej Rady Gminy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100