Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Doradców Podatkowych X

VI SA/Wa 2247/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-04

nie ma wpływu również okoliczność, że Strona zakończyła prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, bowiem likwidacja działalności skutkuje jedynie wykreśleniem...
z ewidencji działalności gospodarczej. Fakt ten nie skutkuje jednak uznaniem przez KRDP tego zdarzenia jako skreślenia z listy doradców podatkowych, przede wszystkim z uwagi...

VI SA/Wa 1114/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-02

, że nieprzerwanie od września 1995 r. (ponad 8 lat) prowadzi - w formie spółki cywilnej, działalność gospodarczą, obejmującą swym zakresem m.in. doradztwo podatkowe. Ponadto...
do wpisu na listę doradców podatkowych. Do wniosku załączył zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz wypis z listy radców prawnych...

VI SA/Wa 2244/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-10

i dwoma studiującymi. Skarżący oświadczył, że jest osobą bezrobotną, natomiast jego żona prowadzi działalność gospodarczą, z której uzyskuje dochód w wysokości [...] zł...
w tym okresie,, b) dokumentów wskazujących wysokość dochodów uzyskanej przez żonę skarżącego w roku 2018 z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (w zależności o formy...

VI SA/Wa 707/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-01

z 1988 roku o działalności gospodarczej /spółki i spółdzielnie z udziałem adwokatów i radców prawnych. Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 roku o zmianie ustawy o doradztwie...
o działalności gospodarczej. Skarżący rozpoczął praktykę w czasie, kiedy ten przepis został skreślony. Tym samym katalog podmiotów uprawnionych do wykonywania doradztwa...

VI SA/Wa 2244/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-27

prowadzonej działalności gospodarczej (w zależności o formy opodatkowania np. ostatni PIT-5, kopie księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów),, c) wyciągów...
razem z żoną i pięciorgiem dzieci, w tym trzema małoletnimi i dwoma studiującymi. Skarżący oświadczył, że jest osobą bezrobotną, natomiast jego żona prowadzi działalność...

VI SA/Wa 727/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-19

bez rozpatrzenia., Strona odebrała ww. wezwanie, ale należnej opłaty nie uiściła. W piśmie z dnia [...] czerwca 2007 r. wskazała na fakt zawieszenia prowadzonej działalności...
gospodarczej i jednocześnie ponownie wniosła o rozpatrzenie wniosku o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis na listę doradców podatkowych., W odpowiedzi na pismo T. S...

VI SA/Wa 1078/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-30

wykonywania doradztwa podatkowego, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian. Informacje o zmianie oznaczenia miejsca wykonywania działalności gospodarczej...
. U. Nr 153 z 2002 r., poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2...

VI SA/Wa 1983/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-22

w uzasadnieniu, iż od 1 lutego 1992 r. prowadzi działalność gospodarczą związaną z usługowym prowadzeniem rozliczeń podatkowych, ksiąg i rejestrów. Skarżąca stwierdziła...
skarżącej decyzja o skreśleniu jej z listy doradców podatkowych jest niesłuszna, ponieważ w całym okresie prowadzenia działalności strona dała się poznać jako solidna firma...

VI SA/Wa 1209/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

czynności doradztwa podatkowego. Przedłożone przez stronę zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wskazują jako przedmiot działalności działalność...
, że z działalnością tą nie miał nic wspólnego. W ocenie strony, prowadzona przez skarżącego obsługa prawna renomowanych firm jak i prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu prawa...

VI SA/Wa 658/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-30

o spełnieniu wymogów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, dane określone w art. 7 ust. 3 oraz datę i miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub datę rozpoczęcia...
skarżący przez 18 lat inwestuje w swoje przedsięwzięcie gospodarcze: urządza lokal, zakupuje wyposażenie (komputery, drukarki, kserokopiarki, itp. urządzenia biurowe), olbrzymie...
1   Następne >   2