Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

II GSK 545/09 - Wyrok NSA z 2010-04-27

ze zm.), Sąd I instancji podkreślił, że okoliczność, iż Spółka nie podjęła działalności gospodarczej, nie zwalnia jej z obowiązku znajomości przepisów dotyczących...
oraz przez błędne uznanie, że ma on zastosowanie także do przedsiębiorcy, który nie prowadził działalności gospodarczej w ostatnim roku przed dniem złożenia wniosku o udzielenie...

II GZ 109/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-26

'rozporządzeniem RM z 16 grudnia 2003 r.') wpis stały w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie...
działalności gospodarczej, a z § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia RM z 16 grudnia 2003 r. wynika, że wpis stały wynosi 10 000 zł w sprawach skarg dotyczących koncesji...

II GZ 355/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-10

prowadzenia niektórych działalności gospodarczych jest widoczny spadek liczy osób korzystających z usług transportu kolejowego, a tym samym znaczna strata finansowa...
trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, które objęły swym zasięgiem cały kraj i znaczną część przedsiębiorców. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, samo...

I OZ 26/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-30

na kwotę 10.000 zł, wyłącznie w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu lotniczego...
z dnia 16 grudnia 2003 r. oraz z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.)., Zatem...

II GSK 3963/17 - Wyrok NSA z 2018-03-02

wykonywanej działalności gospodarczej zarządzanie infrastrukturą kolejową, jeśli faktycznie pełni funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej. Dodatkowo organ podkreślił...
powyżej przesłanek wynikających z art. 4 pkt 7 u.t.k., Odnosząc się natomiast do uwagi A. jakoby dyskusyjny był jego pogląd w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej...

II GSK 227/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: (...) koncesje, licencje i zezwolenia' (art. 551 pkt 5 k.c....
działalności gospodarczej, Państwo i Prawo 2004/10/5; por. też S. Dudzik, Zbycie przedsiębiorstwa a sukcesja praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych, PiP 1994...

II GSK 380/17 - Wyrok NSA z 2019-03-06

. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.; dalej u.z.n.k.). Dotyczą one bowiem ściśle prowadzonej przez C. działalności gospodarczej i mają dla niej niewątpliwą wartość gospodarczą...
Protokolant Anna Ważbińska-Dudzińska po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...

I OSK 1356/16 - Wyrok NSA z 2018-04-24

i formułowania jego oferty handlowej. Prezes UTK podtrzymał tym samym twierdzenie, że dane, których żądał wnioskodawca są ściśle związane z działalnością gospodarczą...
kalkulacji opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej zrządzanej przez [..] S.A. są danymi wrażliwymi z punktu widzenia działalności Spółki, odnoszą...

I OSK 1351/16 - Wyrok NSA z 2018-04-24

. Prezes UTK podtrzymał tym samym twierdzenie, że dane, których żądał wnioskodawca są ściśle związane z działalnością gospodarczą i mają wartość gospodarczą dla [..] S.A....
kolejowej zrządzanej przez [..] S.A. są danymi wrażliwymi z punktu widzenia działalności Spółki, odnoszą się do kształtowania polityki cenowej przedsiębiorcy...

II GSK 1339/15 - Postanowienie NSA z 2016-12-13

tylko strony - zarządcy infrastruktury kolejowej bez udziału podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym, a co najwyżej...
.) Protokolant Beata Cisek-Chojnacka po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej O. Spółki z o.o. w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   7