Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

VI SA/Wa 18/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

Inspekcji Handlowej w [...], w punkcie sprzedaży lodów '[...]', należącym do S. R., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' S. R. w [...] (dalej skarżący...
handlowej lodów. Jak wynika z akt sprawy, pismo to zostało skierowane na adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez skarżącego, tj...

VI SA/Wa 19/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

Inspekcji Handlowej w [...], w punkcie sprzedaży lodów '[...]', należącym do S. R., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' S. R., w [...] (dalej skarżący...
handlowej lodów. Jak wynika z akt sprawy, pismo to zostało skierowane na adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez skarżącego, tj. [...],[...]-[...] S...

VI SA/Wa 387/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-25

za pośrednictwem poczty: jeden raz na adres zamieszkania, drugi raz na adres prowadzonej działalności gospodarczej. Pierwsza przesyłka nie została podjęta przez stronę...
i została zwrócona nadawcy. Decyzja wysłana na adres prowadzonej działalności gospodarczej została odebrana przez stronę w dniu 20 stycznia 2011 r., Pismem z dnia 3 lutego 2011 r...

II GSK 3186/17 - Wyrok NSA z 2018-02-06

o niewłaściwej jakości handlowej. Decyzja została wysłana na adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej skarżącego i doręczona w dniu 16 lutego 2016 r...
oddalając skargę na powyższe postanowienie podał, że skarżący jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a w związku z tym pisma w postępowaniu...

II GSK 2875/17 - Wyrok NSA z 2019-10-31

artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej. Decyzja została wysłana na adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej strony i doręczona...
prowadzonej działalności gospodarczej, podczas gdy w jego ocenie powinna być doręczona w miejscu pracy albo w miejscu zamieszkania., Postanowieniem z dnia [...] października...

VI SA/Wa 388/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-25

za pośrednictwem poczty: trzy razy na adres zamieszkania, czwarty raz na adres prowadzonej działalności gospodarczej. Trzy pierwsze przesyłki nie zostały podjęte...
przez stronę i zwrócone nadawcy. Decyzja skierowana na adres działalności gospodarczej została odebrana przez stronę w dniu 16 lutego 2011 r. Odwołanie skarżąca złożyła 2 marca...

VI SA/Wa 35/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-20

środków spożywczych w K., przy ul. [...], należącym do przedsiębiorcy T. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P. w K., zwanego dalej również 'stroną...
naruszenia przez organ pierwszej instancji przepisów o postępowaniu kontrolnym oraz przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, poprzez:, - przekroczenie wyznaczonego...

II GSK 1749/21 - Wyrok NSA z 2021-11-23

i obowiązków zmarłego przedsiębiorcy wynikających z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w tym również obowiązków przedsiębiorcy wynikających z ustawy...
ustawy o zarządzie sukcesyjnym, mówiącego o tymczasowym zarządzaniu przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą...

VI SA/Wa 1398/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-09

o systemie przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw ciekłych na stacjach paliwowych są obowiązani do zamieszczenia na stacjach...
o systemie, o ile prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw ciekłych na stacjach paliwowych lub zakładowych. Zdaniem Sądu Organ słusznie...

VI SA/Wa 407/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-22

małżonka skarżącego, prowadząca własną działalność gospodarczą, straciła większość zleceń z powodu problemów zdrowotnych. Obecnie raty kredytów zaciągniętych...
do końca lutego 2014 roku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (lub poniesionej straty) - np. kopii zapisów z księgi przychodów i rozchodów na koniec lutego...
1   Następne >   +2   +5   +10   35