Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

I OPP 50/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-21

grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi A. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą X w O. na przewlekłość postępowania...
przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I OSK 1912/16 ze skargi kasacyjnej A. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą X...

II SA/Wa 585/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-20

. Wskazał, że utrzymuje się z miesięcznego średniego dochodu w wysokości 982 zł, na który składają się:, - dochód z własnej działalności gospodarczej w wysokości średnio 383...
zł,, - oraz dochód z działalności wykonywanej osobiście, jako [...], w kwocie średnio 599 zł. Wskazał, że zgodnie z PIT - 36 w 2015 r. z działalności gospodarczej uzyskał...

II SA/Wa 641/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-20

. Wskazał, że utrzymuje się z miesięcznego średniego dochodu w wysokości 982 zł, na który składają się:, - dochód z własnej działalności gospodarczej w wysokości średnio 383...
zł,, - oraz dochód z działalności wykonywanej osobiście, jako [...], w kwocie średnio 599 zł. Wskazał, że zgodnie z PIT - 36 w 2015 r. z działalności gospodarczej uzyskał...

II SA/Wa 336/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-28

się:, - dochód z własnej działalności gospodarczej w wysokości średnio [...] zł,, - oraz dochód z działalności wykonywanej osobiście jako sędzia zawodów sportowych w kwocie średnio...

II GPS 1/16 - Uchwała NSA z 2016-05-16

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący: Prezes Izby Gospodarczej NSA Janusz Drachal Sędziowie NSA: Wojciech Kręcisz (sprawozdawca) Jan...
. przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej na posiedzeniu jawnym w Izbie Gospodarczej zagadnienia prawnego przekazanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

I OSK 2860/16 - Wyrok NSA z 2018-10-23

, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3...
podkreślić, że prawo obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne znajduje swoje źródło w normie...

I OSK 1355/16 - Wyrok NSA z 2018-04-25

do prywatności. Na marginesie i powtórnie - gdyby prowadziło ono działalność gospodarczą, to tajemnica przedsiębiorcy względnie przedsiębiorstwa nie obejmuje faktu prowadzenia sporu...
oraz inne podmioty, wykonujące zadania publiczne, w szczególności: 1. organy władzy publicznej; 2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych; 3. podmioty reprezentujące...

I OSK 1610/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

również uzyskiwanie informacji 'o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują...
gospodarczego i zawodowego oraz prawo do informacji o działalności innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej...

II SA/Wa 677/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-23

o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej...
lub ważnego interesu gospodarczego Państwa (ust. 3)., W ustępie 1 powołanego przepisu zostało określone powszechne obywatelskie prawo dostępu do informacji o działalności...

II SAB/Wa 674/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-04

o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej...
sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej...
1   Następne >   2