Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

VI SA/Wa 2118/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-27

jest, w chwili obecnej podstaw prawnych do wpisu związku międzygminnego do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, bowiem działalność...
ust. l ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) co oznacza, iż przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo...

VI SA/Wa 1543/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-12

zezwolenia nr [...] z dnia [...] czerwca 2005 r. w zakresie terminu ważności, wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie...
(zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej) powinna zostać zmieniona w oparciu o art. 155 K.p.a. Zdaniem strony, zostały spełnione wszystkie przewidziane w art...

VI SA/Wa 1312/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-07

zezwolenia na działalność gospodarczą w zakresie instalacji, napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych...
zostały zawarte w protokole kontroli nr [...] z dnia [...] września 2013 r. Kontrolę przeprowadzono w miejscu wykonywania działalności gospodarczej tj., w M., 63-600...

VI SA/Wa 102/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-10

i cech nadanych w państwie członkowskim UE do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie naprawy, instalacji i badań kontrolnych urządzeń stosowanych w transporcie...
Pani A. A. i Pana D. K. prowadzących działalność gospodarczą [...] spółka cywilna, o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją tego organu z dnia [...] września...

VI SA/Wa 1651/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-27

Urzędu Miar z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie sprawdzania tachografów bez zezwolenia...
działalność gospodarczą pod nazwą A. w N., W wyniku podjętych czynności wyjaśniających ustalono, że M. K. nie posiada zezwolenia do sprawdzania tachografów. Podczas...

VI SA/Wa 677/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-05

zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania tachografów samochodowych 1) uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną...
Głównego Urzędu Miar na rzecz skarżącego H. U., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą O. S. K. P.'S.' z siedzibą w P. kwotę 878,- zł (osiemset siedemdziesiąt...

VI SA/Wa 1884/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-28

2008 r. nr [...] i nr [...], Prezes Głównego Urzędu Miar (dalej także Prezes GUM), po rozpatrzeniu wniosków skarżącego J. S., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą...
nieważności decyzji Prezesa GUM z dnia [...] listopada 2005 r. określających opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji...

VI SA/Wa 1880/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-12

na wykonywanie działalności gospodarczej oddala skargi Zaskarżonymi decyzjami z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] oraz z dnia [...] czerwca 2008 r. oraz nr [...]Prezes Głównego...
Głównego Urzędu Miar udzielił skarżącemu zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących...

VI SA/Wa 1745/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

sprawdzania tachografów samochodowych bez wymaganego zezwolenia. Wskazano, że zgodnie z art. 26a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o miarach, kto wykonuje działalność gospodarczą...
zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie sprawdzania tachografów w bazie drogowej bez ich wymontowywania, pomimo iż ww. ustawa dopuszcza sprawdzanie...

II GSK 498/21 - Wyrok NSA z 2021-08-12

art. 13 ust. 1 pkt 4 oraz art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o tachografach, a więc niezgodności z wyrażoną w Konstytucji RP zasadą wolności działalności gospodarczej, należy...
, że wielokrotnie podkreślał w swoim orzecznictwie, iż gwarantowana w art. 22 Konstytucji wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego, a zatem może podlegać...
1   Następne >   +2   +5   11