Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

I SA/Lu 216/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-09-21

jest przesłanek do zastosowania art. 22c u.p.d.o.p., bowiem podatnik prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w Królestwie Niderlandów, skorzystanie ze zwolnienia określonego...
z działalności gospodarczej podatnika wyniósł 20.000 EUR, natomiast wynik z udziału w zyskach osób prawnych (otrzymane dywidendy) - 5.500.000 EUR. Łączny wynik...

I SAB/Łd 9/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-11

Urzędu Skarbowego Ł.-W. wszczął postępowanie podatkowe mające określić zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz ocenić czy sprzedaż, w jego ocenie...
prywatnych motocykli, można uznać jako prowadzenie działalności gospodarczej. Zdaniem S. M., do dnia sporządzenia pisma organ I instancji nie wydał decyzji rozstrzygającej...

I SA/Łd 878/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-05

.) i 10 lat (syn K.). Jednocześnie skarżący wskazał, że osiąga dochód z tytułu działalności gospodarczej (za rok 2012 - w kwocie 116,20 zł) i gospodarstwa rolnego w kwocie...
leży na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Prowadzi także działalność gospodarczą. W ubiegłym roku osiągnął dochód w wysokości 1.394,45 zł. Jednocześnie...

I SA/Gd 1346/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-23

i Informacji o Działalności Gospodarczej złożyła zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. W zgłoszeniu wskazała, że od 30 stycznia 2021r. wykonuje czynności, o których mowa w art. 113...
działalności gospodarczej. Wezwanie zostało doręczone w trybie zastępczym w dniu 31 marca 2021 r., Pismem z dnia 1 kwietnia 2021r. Naczelnik Urzędu Skarbowego ponowił wezwanie...

I SA/Bk 539/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-08-12

z prowadzonej działalności gospodarczej., Pismem z dnia 26 maja 2015 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wezwał skarżącego do złożenia...
w terminie 7 dni dodatkowego oświadczenia m.in. wskazania: dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej za okres 4 miesięcy, majątku żony skarżącego oraz ilości posiadanych...

I SA/Wr 341/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-06

o VAT z wykreśleniem Spółki również z rejestru VAT UE. Organ poinformował również Spółkę o możliwości zawieszenia działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 2...
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Powyższe pismo zostało wysłane na adres: ul. [...], I., [...] W. jako adres...

III SA/Wa 2384/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-08

Działalności Gospodarczej wskazując jako adres głównego miejsca prowadzenia działalności: 'ul. [...] piętro II, [...] L.' oraz adres do doręczeń: 'ul. [...] lok...
opodatkowaniu podatkiem VAT w miejscu wskazanym jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że żaden z najemców nie zwracał...

I FSK 1058/16 - Wyrok NSA z 2018-04-25

jako podatnik VAT nie prowadzi on działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u., co odnosi się w szczególności do przypadków gdy w ogóle nie istnieje...
jako podmiot gospodarczy, bądź stwarza jedynie formalne pozory prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u., podczas gdy faktycznie tej działalności...

III SA/Wa 2777/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

bez uzyskania od niej wyjaśnień, czy niewykazywanie sprzedaży lub nabycia towarów lub usług wynika ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej;, - art. 120 oraz art. 121...
lub nabycia towarów lub usług wynika ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, jak również dokonanie wykreślenia bez wydania i doręczenia Skarżącej stosownej...

I SA/Łd 530/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-19

i dostawy towarów lub usług oraz prowadziła działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W ocenie organu transakcje...
na tym, że w ocenie organów podatkowych pomimo pozorów prowadzonej działalności gospodarczej nie działała jako podatnik podatku od towarów i usług wykonujący samodzielnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   80