Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SA/Go 125/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-26

wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku skarżąca podniosła, że po przejściowym ograniczeniu działalności gospodarczej, nie ma pieniędzy...
zadeklarowała stratę z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 585.560,58 zł (przy przychodach wynoszących 439.135,04 zł i kosztach uzyskania przychodów...

II SA/Rz 1503/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-25

wydanego A. sp. z o.o. pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot tytoniowy oraz o skreśleniu...
podmiotów tytoniowych i wydania ważnego pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej. Do dnia złożenia skargi Naczelnik...

I SA/Go 433/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-11

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), poinformował skarżącego, że w związku...
. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał art. 84c ust. 16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 134 Kodeksu postępowania administracyjnego...

I SA/Go 125/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-30

od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że spółka, po przejściowym ograniczeniu działalności gospodarczej, nie ma pieniędzy na uiszczenie należnego w sprawie...
stratę z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 585.560,58 zł (przy przychodach wynoszących 439.135,04 zł i kosztach uzyskania przychodów w wysokości 1.024.695,62...

II GZ 251/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-26

pozostaje bez normatywnego wpływu na zezwolenie w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gier na automatach do gier o niskich wygranych. W ocenie strony §...
o cofnięciu rejestracji automatu należy do kategorii spraw dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w pozostałym zakresie, nieobjętym przepisami § 2 ust...

III SA/Lu 276/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-09

prowadzenia składu celnego z dnia [...] lutego 2012 r. narusza:, - art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w związku z art. 13...
umów składu i komisu jako warunku koniecznego do wykonywania działalności gospodarczej;, - art. 14, art. 86, art. 100 ust. 2 wskazanego powyżej WKC oraz art. 27 ust. 4...

VI SA/Wa 894/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-23

niejawnym sprawy ze skargi M.J. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą T. z siedzibą w T. na bezczynność organu Naczelnika Urzędu Celnego w P. postanawia: uznać...
się niewłaściwym i sprawę przekazać do rozpoznania według właściwości miejscowej Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie. M.J. prowadzący działalność...

III SAB/Lu 35/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-12

niejawnym sprawy ze skargi G. P., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 'P.-G.' na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie wydania decyzji w sprawie...
działalność gospodarczą pod firmą 'P.-G.', wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie wydania decyzji...

I SA/Bd 561/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-19

[...] zł. W wyniku kontroli dokumentów i ewidencji organ podatkowy stwierdził, że W. M. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe W. M...
towarowy w postaci wizerunku zielonego krzyża z wpisaną stylizowaną literą '[...]' w białym kolorze był wykorzystywany w działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą 'V...

II GSK 789/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

następujących uprawnień skarżącej:, - prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie zezwolenia,, - do legitymowania się ważną rejestracją badanych automatów...
skarżącej wynikających z przepisów prawa., Nadto wskazano, że zaskarżoną czynność dokonano z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   21