Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

VI SA/Wa 2042/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-24

ośrodków szkolenia, zastosowanie ma art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, według którego kontrola działalności gospodarczej...
w zw. z art. 15 k.p.a., a także art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 i art. 107 § 3 k.p.a., Zarzucono też naruszenie art. 79 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...

I SA/Wa 675/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-10

maja 2011 r. możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i de facto pozostałem bez dotychczasowego miejsca pracy'', utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie...
wywłaszczeniowej wydanej przez Wojewodę [...] pozbawiony został możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i pozostał bez dotychczasowego miejsca pracy...

VI SA/Wa 3255/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-20

warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców (art. 39h ust. 2 pkt 3 lit. c i art. 39h ust. 3 pkt 2 u.t.d.);, b...
r. Powtarzające się nieprawidłowości w tym zakresie uznano za rażące naruszenie warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia...

VII SA/Wa 1071/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-04

i nie prowadzi działalności gospodarczej (nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców). Stowarzyszenie podało, że nie ma żadnych środków na koncie bankowym, gdyż konto...
działalność gospodarczą, jeśli tak, należało wskazać jaką oraz dochód jaki z niej uzyskuje oraz czy Stowarzyszenie otrzymuje darowizny (pieniężne lub dary rzeczowe), spadki...

VII SA/Wa 1072/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-04

., Stowarzyszenie wskazało, że działa jako organizacja społeczna nie dla zysku, lecz dla dobra publicznego, dlatego nie może prowadzić i nie prowadzi działalności gospodarczej...
oraz co się na te koszty składa (należało je wyszczególnić i udokumentować wydatki). Zwrócono się do Stowarzyszenia z zapytaniem, czy prowadzi działalność gospodarczą, jeśli tak, należało...

VI SA/Wa 116/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-13

., Komisja ustaliła, że pośrednik w obrocie nieruchomościami M. M. zarejestrowała działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Z zaświadczenia...
nr [...] (o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) z dnia [...] kwietnia 2008 r. wynika, że rozpoczęła ona działalność z dniem 1 stycznia 2003 r. w dwóch miejscach: K...

I SA/Wa 2675/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-22

okoliczność, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest obrót i zarządzanie nieruchomościami, w tym : nabywanie i zbywanie nieruchomości, wyceny...
z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki. W ocenie rozpoznającego wniosek prowadzenie tak szerokiej i zróżnicowanej działalności gospodarczej świadczy o konieczności posiadania...

I SA/Wa 1682/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-15

samotnie. W związku z trudnościami finansowymi ma kłopoty z regulowaniem opłat bieżących. Prowadzona jednoosobowa działalność gospodarcza nie przynosi dochodu. Jak wynika...
planuje poniesienie wydatków na zakup materiałów potrzebnych do prowadzonej działalności gospodarczej (na kwotę do [...] tys. zł)., Odmiennie od żądania zwolnienia...

VII SA/Wa 172/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-15

ich wysokość,, - czy Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, jeśli tak należało wskazać jaką oraz jaki uzyskuje z niej dochód,, - czy Stowarzyszenie podejmuje...
i nie prowadzi działalności gospodarczej, w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie otrzymało darowizn. Dodało także, że nie podejmuje współpracy z administracją publiczną i biznesem...

I SA/Wa 2675/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-21

działalność gospodarczą, co umożliwia pozyskanie przez Spółkę pokrycie kosztów sądowych, których wysokość ogranicza się do kwoty 100 zł tytułem wpisu od zażalenia. Ponadto...
, z nadesłanych dokumentów, w tym sprawozdania finansowego za 2014 r. wynika, że spółka osiągnęła zysk z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości [...] zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   39