Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

I OSK 891/14 - Wyrok NSA z 2015-11-13

Sprawiedliwości z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru podjęcia działalności gospodarczej przez aplikanta 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje...
na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru podjęcia działalności gospodarczej przez aplikanta, uchylił...

VI SA/Wa 454/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-14

. przez skarżącego oraz [...] w celu prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą [...] spółka cywilna;, - zaświadczenie z dnia [...] sierpnia 1993 r. o wpisie do ewidencji...
działalności gospodarczej spółki '[...] spółka cywilna, określające datę rozpoczęcia działalności gospodarczej na dzień [...] września 1993 r.;, - zaświadczenie...

VI SA/Wa 158/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-04

Sądowym, przepisy o rejestrze przedsiębiorców stosuje się do:, A. osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą,, B. spółek cywilnych,, C. spółdzielni europejskich...
Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej 'przedsiębiorcami zagranicznymi'. E. N. wskazała...

II SA/Wa 1558/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-22

[...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru podjęcia działalności gospodarczej przez aplikanta 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymany nią...
. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r., poz. 1230) wyraził sprzeciw wobec prowadzenia przez J. K. działalności gospodarczej, a w szczególności...

II SA 423/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-28

kierowniczym lub samodzielnym w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 55 kc. Jego zdaniem prowadzenie przez wnioskodawczynię działalności gospodarczej w zakresie...
w/w rozporządzenia., W odwołaniu Pani M. K. podnosiła, iż prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek jak też w formie spółki cywilnej w kontekście art. 55 kc...

VI SA/Wa 1844/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-30

ust. 2 ustawy o licencji stanowi, iż osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą powołana...
do pełnienia funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej. Tymczasem, w myśl art. 33 ust. 2...

II SA/Wa 2094/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-22

z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru podjęcia działalności gospodarczej przez aplikanta uchyla zaskarżoną decyzję. J. K. w dniu...
prowadzenia przez aplikanta działalności gospodarczej, a w szczególności korzystania z oferowanej przez korporację [...] usługi reklamy kontekstowej [...]., W uzasadnieniu...

II GSK 27/07 - Wyrok NSA z 2007-05-24

nie jest również zasadny zarzut skarżącej naruszenia wolności działalności gospodarczej zapisanej w art. 22 Konstytucji, bowiem działalność notariusza...
nie jest działalnością gospodarczą, a notariusz jest osobą zaufania publicznego i ma pozycję funkcjonariusza publicznego, nie zaś przedsiębiorcy. Notariusz jest powoływany i odwoływany...

II GSK 1998/13 - Wyrok NSA z 2014-12-17

, przepisy o rejestrze przedsiębiorców stosuje się do:, A. osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą,, B. spółek cywilnych,, C. spółdzielni europejskich.', Prawidłową...
Rejestrze Sądowym wynika, że dotyczy on 'przedsiębiorstw zagranicznych', podczas gdy w odpowiedzi 'A' wskazano 'osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą'. Zakresy...

I OZ 328/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

umożliwiające uzyskanie dochodu. Oświadczył również, że nie posiada żadnej nieruchomości, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada samochodów...
wieku jest skarżący (w tym podania numeru Pesel), jakie ma wykształcenie (zawód), (4) w jakich latach i pod jaką nazwą prowadził działalność gospodarczą...
1   Następne >   +2   +5   +10   92