Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

VI SA/Wa 2122/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-10

w W. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług...
z [...] kwietnia 2013 r., którą cofnął B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej skarżąca) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia...

VI SA/Wa 2303/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-25

Spraw Wewnętrznych z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych oraz wykreślenia...
działalności gospodarczej objętej wpisem do prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych z dnia...

VI SA/Wa 1069/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-18

Wewnętrznych z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z rejestru...
przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnianych...

VI SA/Wa 2203/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-03

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią...
i amunicją oddala skargę w całości W dniu 8 maja 2003 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielił M. K. koncesji Nr [...] na wykonywanie działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 789/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-02

. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.), do usunięcia uchybień, adresowanym do przedsiębiorcy posiadającego koncesję...
stwierdził, że pismem z dnia [...] grudnia 2012 r. organ koncesyjny, działając na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 2855/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-17

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wpisanemu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako: S.P.K, na prowadzenie działalności gospodarczej...
w mocy zaskarżonej decyzji., Powodem wydania ww. decyzji był fakt, że podczas kontroli działalności gospodarczej wykonywanej przez P.K., przeprowadzonej w dniach od 12 do 13...

VI SA/Wa 3246/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-21

Wewnętrznych z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oddala...
, na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa indywidualnego: 'S.'[...] (wpisanemu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako: J...

VI SA/Wa 3440/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-27

Spraw Wewnętrznych z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z rejestru...
z dnia [...] marca 2013 r. organ prowadzący rejestr wszczął postępowanie w sprawie zakazu wykonywania przez skarżącego działalności gospodarczej objętej ww. wpisem...

II OSK 2298/14 - Wyrok NSA z 2016-06-09

nieruchomości o większych powierzchniach związana jest z wykonywaniem na terytorium RP działalności gospodarczej lub rolniczej, stanowiąc wyjątek od zasady, iż powierzchnia...
nabywanej nieruchomości nie może przekraczać 0,5 ha. Brak zatem zamiaru wykonywania przez wnioskodawczynię działalności rolniczej lub gospodarczej na przedmiotowej nieruchomości...

VI SA/Wa 1753/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-16

Nr [...]na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej., Pismem z dnia...
Nr [...] z dnia [...] marca 2005 r. na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   12