Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

II GSK 732/16 - Wyrok NSA z 2017-11-22

. nr [...] w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa turystycznego oraz wykreślenia podmiotu z rejestru organizatorów turystyki...
Sportu i Turystyki z dnia [...] stycznia 2015 r., nr [...] w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa turystycznego oraz wykreślenia...

VI SA/Wa 856/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-18

. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego...
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 196), a także art. 71 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uchylił...

VI SA/Wa 645/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-30

[...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez turystycznych...
. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) oraz art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173...

VI SA/Wa 583/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

[...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez turystycznych oddala skargę Decyzją z dnia...
(t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 196) oraz art. 71 ust. 2 pkt 3, art. 72 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.: Dz...

VI SA/Wa 101/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11

'(...)' października 2018 r. nr '(...)'w przedmiocie stwierdzenia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez turystycznych bez wymaganego wpisu...
turystycznych 1. uchyla zaskarżoną decyzję w pkt 2, w części obejmującej stwierdzenie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez turystycznych...

VI SA/Wa 1296/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-26

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 2b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997...
2007 r. wezwał ww. do usunięcia w terminie 7 dni uchybień w prowadzonej działalności gospodarczej poprzez wyznaczenie do kierowania przedsiębiorstwem osoby niekaranej...

VI SA/Wa 1558/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-14

decyzją z dnia [...] sierpnia 2017 r., znak: [...], stwierdził wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu imprez turystycznych i pośredniczeniu...
. z art. 107 § 1 pkt 6) k.p.a. poprzez dowolne ustalenie przez Organ wykonywania przez Skarżącą działalności gospodarczej polegającej na pośredniczeniu na zlecenie...

VI SA/Wa 2534/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-17

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.), dalej 'u.s.d.g.', po rozpatrzeniu odwołania S. K. (dalej: 'przedsiębiorca', 'strona', 'skarżący...
'), od decyzji Marszałka Województwa [...] z dnia [...] marca 2016 r., nr [...] stwierdzającej wykonywanie przez S. K. działalności gospodarczej w zakresie pośredniczenia na zlecenie...

VI SA/Wa 1105/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-22

w W. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez...
w W., przeprowadzili kontrolę działalności gospodarczej w firmie P. Sp. z o.o. w obecności Prezesa Zarządu T. F., W toku kontroli sprawdzono legalność prowadzonej...

VI SA/Wa 3351/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-02

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.; dalej 'ustawa o swobodzie'), po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez J. B...
. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyczne 'B' z siedzibą w S. (dalej przedsiębiorca, skarżący) od decyzji Marszałka Województwa [...] (dalej...
1   Następne >   +2   +5   +10   14