Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu i Turystyki X

II GZ 419/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-17

wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia z uwagi na konieczność prowadzenia działalności gospodarczej. Skarżący stwierdził, że obiekt przyjmuje gości, organizuje imprezy...
działalność gospodarczą, bez przytoczenia jakichkolwiek danych odnoszących się do prowadzonego przedsiębiorstwa oraz wysokości przewidywanej szkody, nie mogło zostać uznane...

II GZ 789/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-27

prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r...
Gospodarczej zażalenia S. w K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 434/17...

II SAB/Bd 101/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-07

tego, że Spółka nie wykonuje zadań władzy publicznej, to jednak prowadzi i organizuje współzawodnictwo w zawodowym sporcie żużlowym i prowadzi działalność gospodarczą...
, w świetle art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p., zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, gdyż działalność związana z organizowaniem sportu zawodowego jest zadaniem...

II GZ 8/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-12

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Cezary Pryca po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej...
dla prowadzenia działalności skarżącego co wymaga rozważenia jej wstrzymania ze szczególną skrupulatnością, ii) pominięcie okoliczności, które winny być znane Sądowi...

II GPP 18/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-16

16 listopada 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi D.B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt...
., Z informacji uzyskanych z sekretariatu Wydziału II Izby Gospodarczej NSA wynika, że na chwilę obecną czas oczekiwania na rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie wynosi ponad 3...

II GSK 1220/21 - Wyrok NSA z 2022-04-22

Protokolant Michał Mazur po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2022 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi Polskiego Związku A. o wznowienie postępowania zakończonego...
sprawy z uwagi na konieczność wyjaśnienia statusu skarżącego., Zarządzeniem z 17 listopada 2020 r. Przewodnicząca Wydziału II Izby Gospodarczej NSA zawiadomiła pełnomocników...

II GSK 449/23 - Postanowienie NSA z 2023-04-25

Gospodarczej wniosku P. Z. K. z siedzibą w W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej Polskiego Związku Karate z siedzibą w Warszawie od wyroku...
kasacyjnej wniosek nie zawiera jakiejkolwiek argumentacji na jego poparcie. Ogólne twierdzenia o szeroko rozumianych zagrożeniach dla działalności wnioskodawcy...

I GZ 38/23 - Postanowienie NSA z 2023-02-28

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Wegner po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2023 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej...
marca 2022 r. odrzucił przedmiotowe zażalenie. Tymczasem twierdzenie strony skarżącej, że w okresie pandemii COVID-19 działalność poczty w rejonie miasta siedziby...

I GZ 39/23 - Postanowienie NSA z 2023-02-28

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Wegner po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2023 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej...
zaskarżonym postanowieniem odrzucił przedmiotowe zażalenie. Tymczasem twierdzenie strony skarżącej, że w okresie pandemii COVID-19 działalność poczty w rejonie miasta siedziby...