Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 1075/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-18

emerytalne wnioskodawcy oraz jego żony, a także dochód z prowadzonej działalności gospodarczej. Syn wnioskodawcy jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Posiadany majątek...
wnioskodawcy i jego żony oraz z prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej w łącznej wysokości [...] miesięcznie. Posiadany majątek to dom o pow. [...] wraz...

I SA/Wa 883/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-18

wskazanych dochodów z tytułu renty inwalidzkiej i z działalności gospodarczej uzyskuje jakiekolwiek dodatkowe dochody np. z tytułu wykonywania prac dorywczych, sezonowych...
działalność gospodarczą wnioskodawca prowadzi, należało wskazać branżę oraz charakter wykonywanej pracy oraz czy wnioskodawca samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą...

I SA/Wa 1144/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-13

, zamieszkuje grzecznościowo u znajomych. Dochody z prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej, według złożonego oświadczenia, wynoszą [...] zł., Wezwany...
określająca harmonogram spłat. Według załączonej deklaracji podatkowej skarżący w 2014 r. osiągnął przychód z prowadzonej działalności gospodarczej(działalności...

I OSK 1285/10 - Wyrok NSA z 2011-07-20

, iż nieruchomości za które przysługuje prawo do rekompensaty, nie mogły być wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej. W tym zakresie podali, że spółka z ograniczoną...
odpowiedzialnością była formą prowadzenia działalności gospodarczej i sposobem uzyskania zysku przez osoby fizyczne. Bez znaczenia jest, że spadkodawcy wnioskodawców posiadali...

I OSK 2421/14 - Wyrok NSA z 2016-09-22

dotyczy to niewyjaśnienia zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez R. Ż. i jej podstaw prawnych tj. wpisów w rejestrze handlowym, okoliczności czy nieruchomość...
gospodarczą pod własnym nazwiskiem. W tym zakresie słusznie wskazuje, że pominięte zostały istotne okoliczności, przede wszystkim kontekst prawny prowadzenia działalności...

I SA/Wa 2134/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-03

wnioskodawczyni nabyli przedmiotową nieruchomość w 1919 r., zaś w 1922 r. prowadzili tam działalność gospodarczą, zakładając młyn i gorzelnię. Oceniając zebrany w sprawie materiał...
dowodowego. W pierwszej kolejności dotyczy to niewyjasnienia zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez R. Ż. i jej podstaw prawnych tj. wpisów w rejestrze handlowym...

I SA/Wa 1354/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-18

. figuruje jako właściciel oraz zarządzający kinoteatru [...], położonego przy ulicy [...]., Organ uznał, że N. N. prowadził działalność gospodarczą w zakresie kina M...
. działalności gospodarczej w zakresie kina '[...]'. Wobec powyższego należy stwierdzić, że strony nie wykazały prawa własności N. N. do budynku w którym znajdowało się kino...

I SA/Wa 2259/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-28

, które wspomaga finansowo. Ma również na utrzymaniu niepełnosprawnego brata oraz kończącego studia siostrzeńca. Skarżący prowadzi działalność gospodarczą, z której wg...
jego możliwości finansowych., Zważyć należy, że posiada on stałe i regularne źródło dochodów w postaci dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie [...] złotych...

I OZ 927/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-27

pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje...
i o wolontariacie, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty...

I SA/Wa 1519/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-01

być wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej., Skarżący podkreślili, że forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością była formą prowadzenia działalności...
'Z.' była tylko formą prowadzenia działalności gospodarczej natomiast przedmiotowe nieruchomości stanowiły współwłasność R.J., A.J. i Z.B., których następcami prawnymi...
1   Następne >   +2   +5   +10   23