Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

III SA/Gl 448/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-28

realizowanej przez GOS,, - stosowania prewspółczynnika obliczonego jako roczny udział rocznego obrotu GOS z działalności gospodarczej w jego rocznym obrocie z działalności...
gospodarczej powiększonym o wartość dotacji otrzymanych przez GOS na sfinansowanie wykonywanej działalności na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy, - jest nieprawidłowe...

I SA/Gd 297/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-30

(tzn. bez wpływów ze sprzedaży biletów), można w całości uznać prowadzoną przez A działalność jako działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca...
zastosowania, gdyż nabywa towary i usługi wykorzystywane wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. Zasady szeroko rozumianego funkcjonowania instytucji kultury jaką...

VI SA/Wa 987/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-08

. na decyzję Ministra Rozwoju z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oddala skargę...
Z dniem 31 października 2013 r. I. G. zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej., W dniu [...] listopada 2015 r. Minister Rozwoju decyzją znak [...] z urzędu...

I SA/Gd 933/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-25

i wystawił fakturę VAT na imię i nazwisko wnioskodawczyni z zastosowaniem stawki podstawowej 23% VAT., Wnioskodawczyni podała, że prowadzi działalność gospodarczą...
oświadczenia, że zakup gruntów dokonywany jest poza prowadzoną działalnością gospodarczą do majątku osobistego. Dodatkowo wskazała, że nie ujęła faktur VAT...

I SA/Gd 727/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-28

zakupiony na potrzeby własne mieszkaniowe oraz z przeznaczeniem niewykorzystanej części na wynajem pomieszczeń użytkowych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą...
gospodarczą, której przedmiotem jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i wydzierżawionymi (PKD 68.20 Z). W ramach tej działalności rozlicza uzyskiwane...

I SA/Gd 554/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-19

cywilnoprawnych., Gmina w zakresie gospodarski wodno-kanalizacyjnej prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż usługi te wykonywane...
zarówno w działalności gospodarczej jak i innej działalności np. realizacji zadań publicznych nie będących działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT Gmina...

VI SA/Wa 1404/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-10

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oddala...
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647, ze zm., dalej: 'u.c.e.i.d.g.'), w zw. z art. 138 § 1...

III SA/Gl 81/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-03

organizacyjnej Wnioskodawcy wykorzystywany jest zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, który to wydatek będzie wykorzystywany...
stosunków o charakterze cywilnoprawnym, stanowiących co do zasady działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT., W ramach czynności wykonywanych na podstawie umów...

VI SA/Wa 856/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-24

Rozwoju z dnia [...] stycznia 2020 r., nr [...] w przedmiocie sprostowania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 1. uchyla zaskarżone...
. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1291, dalej: 'ustawa o CEIDG'), w przedmiocie...

I SA/Gd 430/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-07

przedstawiono następujący stan faktyczny:, Wnioskodawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, pracuje na umowę o pracę w kraju Unii Europejskiej. Jest osobą...
samotną posiadającą własnościowe mieszkanie, które nie jest składnikiem majątku związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej., Wnioskodawca do roku 2015...
1   Następne >   +2   +5   +10   100