Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

II SA/Wa 130/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-13

o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. W dniu 5 października 2005 r. komisja ds. przyznawania środków na podjęcia działalności gospodarczej PUP w G...
. pozytywnie oceniła wniosek P. K. i w dniu 30 listopada 2005 r. wnioskodawca podpisał ze Starostą G. umowę o przyznaniu bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej...

V SA/Wa 1268/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą K. (dalej: skarżący lub strona - patrz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, karta 22 akt...
., Organ I instancji zauważył, że w sprawie zachodzi sytuacja, gdzie G. D. wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą K. ubiega się o dofinansowanie do wynagrodzenia...

V SA/Wa 1662/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą K. (dalej: skarżący lub strona - patrz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, karta 22 akt...
, gdzie G.D. wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą K. ubiega się o dofinansowanie do wynagrodzenia dla samego siebie. W ocenie Prezesa PFRON w sprawie strona...

V SA/Wa 691/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

. Przedmiotem skargi G. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawnicza 'L. A.' D. G. (dalej: skarżący lub strona - patrz wydruk z Centralnej...
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, karta 22 akt sądowych) jest decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: Minister Pracy, organ odwoławczy...

V SA/Wa 691/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-28

o Działalności Gospodarczej wynika, że działalność gospodarczą prowadzi jedynie G. D., gdyż M. D. nie została zarejestrowana w tejże ewidencji., Należy bowiem zwrócić uwagę...
podane wyżej drugi wspólnik, mimo ciążącego na nim obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej do właściwego rejestru, tego nie uczynił, co wynika zarówno z oświadczenia...

V SA/Wa 1268/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-28

. (wspólnika tej spółki). Z protokołu rozprawy oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że działalność gospodarczą prowadzi jedynie G. D...
o Działalności Gospodarczej., Tym samym z dokumentów będących w powszechnym obiegu zewnętrznym wobec spółki (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...

V SA/Wa 1662/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-28

. (wspólnika tej spółki). Z protokołu rozprawy oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że działalność gospodarczą prowadzi jedynie G. D...
o Działalności Gospodarczej., Tym samym z dokumentów będących w powszechnym obiegu zewnętrznym wobec spółki (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...

II SA/Wa 322/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-24

działalności gospodarczej wpisu nr [...] , dotyczącego działalności gospodarczej zgłoszonej przez E. E. Z decyzji tej wynikało, że wpis do ewidencji działalności gospodarczej...
gospodarczej. Wyjaśnił, że posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wyklucza spełnianie warunku do posiadania statusu osoby bezrobotnej. Zgodnie bowiem z art...

III SA/Wa 1383/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-26

., i 2004 r. oddala skargę Z akt sprawy wynikało, iż decyzją z dnia [...] lipca 2010 r. Prezes Zarządu PFRON: określił D. M. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą...
., W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji stwierdził, iż Skarżący prowadził w okresie objętym postępowaniem kontrolnym działalność gospodarczą na terytorium Republiki...

II SA/Wa 389/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-02

administracyjnego było uzyskanie przez organ, na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej informacji, że B. P., posiadająca status osoby...
bezrobotnej, w okresie od dnia [...] sierpnia 1991 r. do [...] stycznia 2013 r. posiadała wpis do ewidencji działalności gospodarczej., W wyniku przeprowadzenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100