Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SA/Wa 1842/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-14

(to jest w okresie od zwolnienia z zawodowej służby wojskowej do czasu reaktywacji tego stosunku służbowego) prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa...
w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo w sektorze doradztwa finansowego., Od przedmiotowej decyzji A. W. wniósł odwołanie do Ministra Obrony...

II SA/Wa 1842/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-12

zaprzestał już wykonywania działalności gospodarczej, której to działalności dotyczy zaskarżona decyzja, niemniej jednak zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej...
odmienne od skarżącego stanowisko w zakresie dotyczącym konieczności wyrejestrowania działalności gospodarczej stwierdzając, iż odmowa udzielenia zgody na pracę zarobkową...

IV SA/Wa 845/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-11

. nr [...] w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku w sprawie wydania pozwolenia dla zadania inwestycyjnego., We wniosku podała, że nie prowadzi działalności gospodarczej...
, nie osiąga żadnych dochodów. Od 2014 r. wykonywanie działalności gospodarczej jest przez Spółkę zawieszone. Działalność Spółki związana jest z przygotowaniem inwestycji (budowa...

V SA/Wa 1923/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-03

dalej, że nie zakończyli prowadzenia działalności gospodarczej, a jedynie ją zawiesili. Dlatego nie można wykluczyć , że ją wznowią i będą pozyskiwali środki finansowe...
egzystencji osoby dłużnika lub członków jego rodziny. Z akt sprawy wynika, że strony zawieszając prowadzoną działalność gospodarczą od dnia [...] lutego 2010 r. nie uzyskują...

I OSK 2438/15 - Wyrok NSA z 2017-01-11

uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości doręczenia. Wprawdzie w odpowiedzi na skargę organ argumentował, że także prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu...
postanowienia. Zwrócił uwagę, że sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej pod podanym adresem nie jest wystarczający dla uznania danej osoby za domownika...

II SAB/Wa 558/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-10

się do kapitalnego remontu, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, bez wody, kanalizacji oraz gazu. Nadto nie ma stałego zatrudnienia, a z uwagi na stan zdrowia...
o powierzchni około 160 m2, przeznaczony do działalności gospodarczej, zrujnowany oraz bez mediów oraz działkę rekreacyjną bez mediów, na które zaciągną kredyt, a nadto...

I OZ 861/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-19

własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust...
mogących powstać w związku z realizacją tego prawa), a wreszcie sprawa ta nie dotyczy prowadzonej przez S. działalności gospodarczej. W związku z tym, zdaniem składającego...

II SA/Wa 1422/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

są bowiem informacje, posiadające wartość gospodarczą, dotyczące: potencjału produkcyjnego [...], działalności gospodarczej [...], zdolności oraz gotowości do modernizacji...
przez przedsiębiorstwo jego mieniem, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przy czym ważne jest, aby określone dane w sposób obiektywny obrazowały szczegóły...

V SA/Wa 417/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-24

z jej funkcjonowaniem. Wskazano przy tym, iż F. nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada żadnych nieruchomości, natomiast jej majątek stanowią wyłącznie samochody użytkowe...
. jest zobowiązana zwrócić do budżetu państwa. Jak wynika zatem ze statutu F., nie prowadzi ona działalności gospodarczej (§ 4 ust. 4), zaś uzyskiwane przez nią dochody...

I OZ 938/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-27

przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...
gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawach własnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   18