Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

II OSK 1897/15 - Wyrok NSA z 2017-03-24

przez Ministra art. 8 ust. 2, art. 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy o działalności gospodarczej w zw. z art. 28 K.p.a., gdyż powołane...
płynących nie stanowi ograniczenia prowadzenia przez Instytut działalności gospodarczej. Niezależnie od tego, kto uzyskałby zezwolenie na zbiorowe zarządzanie w zakresie...

VII SA/Wa 2280/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

a) art. 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o działalności gospodarczej w zw. z art. 28 k.p.a. - ustawy z 14...
działalności gospodarczej Instytutu; b) art. 105 ust. 3. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 28 k.p.a. poprzez błędną...

VII SA/Wa 1189/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-12

. z powodu naruszania autorskich praw majątkowych członków S., d) art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w związku z art. 20 Konstytucji RP., Strona...
nieważności nie stanowią powołane w tym piśmie przepisy Konstytucji dotyczące wolności prasy (art. 14, art. 20 i art. 54) oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...

I SA/Wa 252/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-18

będzie mu ograniczać możliwość swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto podniósł, że objęcie nieruchomości ochroną konserwatorską powoduje zwiększenie kosztów...
prowadzenia działalności gospodarczej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

I OSK 1254/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-25

możliwość złożenia przez skarżącą wniosku o unieważnienie konkursu, albowiem wyłoniony w jego toku kandydat - w jego dacie (oraz nadal) - prowadził działalność gospodarczą...
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 1997, nr 106, poz. 679) m.in. osoby pełniące funkcje publiczne...

II OSK 1650/09 - Wyrok NSA z 2010-10-20

postanowienia na adres siedziby spółki jest doręczeniem pod właściwym adresem. Obowiązkiem jednostki organizacyjnej, a w szczególności spółki prowadzącej działalność gospodarczą...
doręczone nie skarżącej, lecz osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w budynku, w którym znajduje się siedziba skarżącej, to jest podmiotu, który nie jest stroną...

II OZ 188/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

uniemożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej. Ewentualne uchylenie zaskarżonej decyzji przez Sąd mogłoby już nie mieć dla skarżącego istotnego znaczenia...
podkreślono, że skarżący nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających, że w spornym lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza w celu uzyskiwania dochodów...

II SA/Wa 1967/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-20

w jego imieniu działalności gospodarczej., 3. Zakres obowiązków pracownika stanowiący załącznik do umowy o pracę zawartej przez Przedsiębiorstwo [...] z J. Z. w dniu...
na członka spółdzielni., Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:, 1. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów...

I SA/Wa 314/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-30

działalności gospodarczej i nie generuje przychodów wobec niepobierania składek członkowskich (nie posiada rachunku bankowego). Wszystkie działania interwencyjne...
najmniejszych możliwości finansowych, gdyż zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach nie może prowadzić działalności gospodarczej, pozyskiwać darowizn oraz posiadać majątku...

II OSK 3971/19 - Wyrok NSA z 2020-06-10

przepisu prawa materialnego, a to art. 22 Konstytucji, mające wpływ na treść orzeczenia przez jego niezastosowanie w sprawie i ograniczenie wolności działalności gospodarczej...
, że ani własność, ani wolność działalności gospodarczej nie są prawami bezwzględnymi i w związku z tym mogą być ograniczane, co wprost wynika z przepisów Konstytucji RP...
1   Następne >   +2   +5   +10   51