Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

VI SA/Wa 1982/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-21

: naruszenie przepisów postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wniósł o uchylenie decyzji i przekazanie sprawy organowi...
w związku z art. 77 i art. 80 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Minister wyjaśnił, iż uregulowania tej ustawy nie dotyczą kontroli prowadzonej na podstawie...

VI SA/Wa 1372/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-27

to z przepisów prawa oraz jednoczesne przeprowadzenie szkolenia okresowego dla obydwu bloków programowych za rażące naruszenie warunków wykonywania działalności gospodarczej...
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia jest dwuetapowe. Wydaje on bowiem dwie decyzje - pierwszą w przedmiocie zakazu wykonywania...

VI SA/Wa 1981/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-21

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (brak jakichkolwiek informacji na ten temat w protokole kontroli oraz w książce kontroli);, b) art. 8 k.p.a....
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności;, a) art. 77 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej poprzez oparcie decyzji...

VI SA/Wa 297/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-16

. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie zakazu prowadzenia reglamentowanej działalności gospodarczej 1...
r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 z późn. zm., dalej: u.s.d.g.) oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami...

VI SA/Wa 1979/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-07

materialnego tj.:, 1) przepisów zawartych w rozdziale 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności:, a) art. 79 ust. 1 w zw. z art...
. 79 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, poprzez brak zawiadomienia strony o zamiarze wszczęcia kontroli, co skutkowało brakiem aktywnego udział- astrony...

VI SA/Wa 199/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-24

kontrolnych oraz stanowi naruszenie art. 77 i n. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W toku kontroli stwierdzono jedynie trzy odbiorniki będące w stanie umożliwiającym...
podmiotu kontrolowanego przez co uniemożliwiono Stronie udział w czynnościach kontrolnych naruszając art. 77 i n. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej powołał...

VI SA/Wa 1983/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-22

podkreślił, że uregulowania zawarte w ustawie o opłatach abonamentowych, w szczególności postanowienia art. 7 ustawy, nie dotyczą kontroli działalności gospodarczej, organ...
, ani udzielania pouczeń przewidzianych przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 sierpnia...

VI SA/Wa 959/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

działalności gospodarczej poprzez przeprowadzenie kontroli z pominięciem uregulowań zawartych w tej ustawie, w szczególności poprzez brak zawiadomienia strony o planowanej...
gospodarczej. Kontrola ta nie jest kontrolą działalności gospodarczej i nie jest konieczne, aby brała w niej udział osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego. Obowiązek...

VI SA/Wa 1129/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

radiofonicznych i telewizyjnych w lokalu T. B. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą H., z głównym miejscem wykonywania działalności przy ul. [...], decyzją...
prowadzonej przez Panią T. B. działalności gospodarczej pod firmą H., Kontrola została przeprowadzona w obecności pracownika recepcji J. B. Ujawniono 27 odbiorników...

VII SA/Wa 499/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

(wskazując, że są to nieużytki rolne). Ponadto oświadczył, że nie uzyskuje żadnego dochodu, własną działalność gospodarczą zawiesił z uwagi na panującą recesję, nie korzysta...
od kilku lat nie prowadzi działalności gospodarczej i nie uzyskuje dochodu,, - wykazania z jakich środków utrzymuje mieszkanie i nieruchomość rolną;, - wskazania jaki rodzaj...
1   Następne >   +2   +5   +10   40