Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol

II GSK 392/09 - Wyrok NSA z 2010-02-17

gospodarczą jako osoba fizyczna, a tego rodzaju działalność nie może zostać przekształcona w spółkę prawa handlowego. Zdaniem organu w tej sytuacji, brak jest podstaw...
stwierdził, że M. G., prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod firmą M. G. P.H.Z. 'E.', J., posiadał wydaną przez Ministra Infrastruktury w dniu...

VI SA/Wa 1927/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-17

odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w lokalu użytkowym przy ul. [...] we [...] zajmowanym przez D. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] z siedzibą...
także do naruszenia przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gdyż kontrola została przeprowadzona z pominięciem uregulowań zawartych w Rozdziale 6 wym...

II GSK 92/12 - Wyrok NSA z 2013-04-09

przeprowadzonej w dniu [...] września 2010 r. w lokalu użytkowym zajmowanym przez D. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 'M.' z siedzibą w K., stwierdzono fakt...
działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm., dalej: u.s.d.g.) nie mają zastosowania, gdyż kontrola wykonywania obowiązku rejestracji...

VI SA/Wa 3103/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-16

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz w zw. z art. 39h ust. 2 pkt 3 lit. c oraz ust. 3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym co stanowi jednocześnie naruszenie...
przez organ I instancji art. 6 w zw. z art. 8 kpa,, 2. naruszenie przez organ I instancji przepisu art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zw...

VI SA/Wa 2032/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-08

2008 r. do Transportowego Dozoru Technicznego wpłynął wniosek T. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A. T. K. z siedzibą przy ul...
okręgowej stacji kontroli pojazdów, przed wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173...

VI SA/Wa 1912/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-30

. prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jako taka nie może zostać przekształcona w spółkę prawa handlowego, w rozpatrywanym przypadku - w spółkę...
przedsiębiorcy, a nie osoby fizycznej. Pogląd o zakazie przekształcenia, nie ma żadnego uzasadnienia i jest sprzeczny z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 779/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-06

. Zaskarżonej decyzji strona zarzuciła naruszenie art. 20 i 22 Konstytucji RP w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155...
administracyjnej Dyrektor TDT, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów., Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością...

II OSK 1664/10 - Wyrok NSA z 2011-11-25

działka znajduje się na terenie nie przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy...
, nie jest przeznaczony jako obszar prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem Fundacji pogląd, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r...

II GSK 727/12 - Wyrok NSA z 2013-09-17

. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. w zw. z art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zm.) oraz w zw. z art. 39h ust. 2...
rażących naruszeń., Minister Infrastruktury stwierdził także, że wykryte naruszenia warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia...

I OSK 878/08 - Wyrok NSA z 2009-04-30

. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego decyzją z [...] października 2007 r. nr [...] poświadczył R. Z. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo...
stacji kontroli pojazdów, przed wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100