Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

II GSK 4919/16 - Wyrok NSA z 2019-01-10

przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla zaskarżoną decyzję Ministra Gospodarki z dnia...
z [...] kwietnia 2015 r. nr [...]. Decyzją tą Minister Gospodarki na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...

II GSK 717/19 - Wyrok NSA z 2022-09-02

z obowiązującymi przepisami zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej następuje w drodze decyzji wydanej...
przez ministra właściwego do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej. Podstawę materialno prawną...

II GSK 226/20 - Wyrok NSA z 2022-09-02

września 2018 r. nr 91/DRI/18 w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 1. oddala skargę...
dalej 'p.p.s.a.'), zarzucił naruszenie:, 1.1 art. 11 ust. 9 w związku z art. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2017 r. poz...

II GSK 1153/19 - Wyrok NSA z 2021-03-23

z dnia [...] października 2018 r., nr [...] w przedmiocie w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalne strefy ekonomicznej...
. na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia [...] października 2018 r. w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie...

II GSK 472/19 - Wyrok NSA z 2022-07-01

maja 2018 r. nr 31/DRI/18 w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 1. oddala skargę...
Przedsiębiorczości i Technologii z 14 maja 2018 r. oraz poprzedzającą ją decyzję z 28 listopada 2017 r. w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej...

II GSK 1909/18 - Wyrok NSA z 2022-04-20

też: 'organ', 'Minister') z [...] lutego 2018r., nr [...] w przedmiocie odmowy sprostowania wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...
też: 'przedsiębiorca'), działalność gospodarcza została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: 'CEIDG', 'Ewidencja'). Wykreślenie z Ewidencji...

II GSK 823/19 - Wyrok NSA z 2022-09-22

i Technologii z dnia 6 marca 2018 r. nr 46/DI/18 w przedmiocie stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy...
nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w pkt 1 uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy...

II GSK 1236/19 - Wyrok NSA z 2022-12-02

i Technologii z dnia 17 września 2018 r. nr 89/DRI/18 w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej...
., nr 89/DRI/18, w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej: uchylił zaskarżoną decyzję...

II GSK 921/19 - Wyrok NSA z 2020-01-28

i Technologii z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy...
. o odmowie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz orzekł o kosztach postępowania., Sąd pierwszej instancji...

II GSK 2238/16 - Wyrok NSA z 2018-06-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 1. oddala skargę...
stwierdzenia nieważności zezwolenia w części dotyczącej okresu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, oddalił skargę., Powyższy wyrok...
1   Następne >   +2   +5   11