Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

V SA/Wa 1212/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-29

w tym zakresie należy szczególnie wymagać od osób toczących spory sądowe w związku z prowadzoną działalności gospodarczą, która ze swej istoty wiąże się z ryzykiem ponoszenia...
prawa pomocy w sytuacji, gdy nie zgromadziła ona w okresie prowadzenia działalności gospodarczej dostatecznych środków na ten cel, ani też w sposób formalny nie dowiodła...

V SA/Wa 74/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-10

z prowadzoną działalnością gospodarczą wynoszą 2 054,42 zł;, - udzielona ulga w spłacie należności określonej decyzją Marszałka Województwa [...] z [...] lutego 2016 r...
jak również pieniądze z umowy o dofinansowanie. Zwrócił uwagę, że prowadzi działalność gospodarczą od 2002 r., regularnie opłaca należności publicznoprawne i nie zamierzał...

V SA/Wa 1650/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr (...) z dnia (...) grudnia 2015 r., Zauważył, że z materiału dowodowego wynika, że strona prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą...
działalność gospodarczą (art. 64 ust. 2 u.f.p.). W uzasadnieniach swych decyzji, konfrontując ww. przesłanki udzielenia ulgi ze zgromadzonym w sprawie materiałem...

V SA/Wa 1862/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-21

wpisał, że miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest [...] Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy T. w S., Wniosek obejmował planowaną operację pod tytułem '[...]'. Celem...
może być udzielane m.in. na: wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych głównie od rybactwa; na restrukturyzację i reorientację działalności gospodarczej, w szczególności...

V SA/Wa 1906/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-06

, że co do zasady nie prowadzi działalności gospodarczej, a koszty jej funkcjonowania w znacznym stopniu są pokrywane ze składek członkowskich i datków. Przed upływem terminu...
oraz korzystać z ofiarności publicznej (art. 33 ust. 2). Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony...

V SA/Wa 1352/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-05

i podniesienie rentowności prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie rybołówstwa morskiego. Zaznaczył, że w celu pozyskania środków na spłatę zmuszony...
będzie do sprzedaży statku i likwidacji działalności gospodarczej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2000...

VI SA/Wa 937/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-27

od 1989 r., pracująca na zlecenie, na etacie nurka oraz prowadząca własną działalność gospodarczą w Polsce do 2012 r. Świadectwo otrzymał po przedłożeniu odpowiednich...
, wyjaśnić należy, że ośrodki szkoleniowe działają na wolnym rynku działalności gospodarczej. Na przestrzeni lat ich liczba była zmienna, nie ograniczała się i nie ogranicza...

VI SA/Wa 974/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-22

o nr [...] otrzymał [...] stycznia 1998 r., jako osoba związana z nurkowaniem zawodowym od 1989 r., pracująca na zlecenie, na etacie nurka oraz prowadząca własną działalność gospodarczą...
nadawanych na terenie Europy i przez resort spraw wewnętrznych, wyjaśnić należy, że ośrodki szkoleniowe działają na wolnym rynku działalności gospodarczej. Na przestrzeni lat...

VI SA/Wa 938/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-22

., pracująca na zlecenie, na etacie nurka oraz prowadząca własną działalność gospodarczą w Polsce do 2012 r. Dyplom otrzymał po przedłożeniu odpowiednich dokumentów dotyczących...
i przez resort spraw wewnętrznych, wyjaśnić należy, że ośrodki szkoleniowe działają na wolnym rynku działalności gospodarczej. Na przestrzeni lat ich liczba była zmienna...

II SA/Ol 1001/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-21

, że przepis art. 12 u.r.o.d. zakazuje na terenie działki zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, a więc także zakaz...
gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, a więc również działalności rolniczej. Dopuszczalne są jedynie drobne uprawy ogrodnicze mające na celu zaspokojenie własnych potrzeb...
1   Następne >   +2   +5   8