Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 1552/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-16

. roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczących w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy. Ograniczenie dostępu...
w ramach projektu osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wynikało z faktu, że wsparcie w ramach ww. poddziałania (i tym samym w ramach konkursu...

V SA/Wa 1723/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-16

zł i wykazała koszty uzyskania przychodów w wysokości 822.140,20 zł. Istotne jest przy tym to, iż skarżąca ciągle prowadzi działalność gospodarczą, co wynika...
uzasadnieniem dla skutecznego żądania przez stronę przyznania prawa pomocy w sytuacji, gdy nie zgromadziła ona w okresie prowadzenia działalności gospodarczej dostatecznych środków...

I GZ 135/23 - Postanowienie NSA z 2023-06-06

. Nie przemawiają za wstrzymaniem wykonania decyzji enigmatyczne stwierdzenia, że Spółka pozostaje w gotowości do wznowienia działalności gospodarczej na dużą skalę...
, co dla niej oznacza, że 'pozostaje w gotowości do wznowienia działalności gospodarczej'. Bardzo nieprecyzyjna jest również deklaracja, że wznowi działalność jeśli 'pojawią się warunki...

I GZ 182/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-26

i możliwości płatniczych. Chodzi o całościową sytuację majątkową skarżącej, tj. zarówno 'zawodową' jak i 'prywatną'. Bowiem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą...
odpowiadają za zobowiązania z tego wynikające całym swoim majątkiem. Nie ma tutaj podziału na majątek służący do prowadzenia działalności gospodarczej i majątek prywatny...

V SA/Wa 2060/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-03

szkoleń lub studiów podyplomowych (ścieżka A) lub przyznanie jednorazowych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ścieżka B)., W okresie od stycznia...
, powiatowych/miejskich urzędów pracy, placówek oświatowych oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W wyniku przeprowadzonej analizy NIK...

V SA/Wa 1031/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot realizujący projekt, lecz osiąganiu celów społeczno-gospodarczych wskazanych w założeniach programu operacyjnego...
dalszej działalności gospodarczej. Strona podniosła, że od początku swojej działalności wydała około 265 zezwoleń dla inwestorów. Aktualnie [...] posiada 128 inwestorów...

I GSK 3227/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-21

- a także bardzo ciężka sytuacja finansowa, ostatecznie uniemożliwiły podjęcia działalności gospodarczej, którą okolicznościami faktycznymi zmuszony był zamknąć., Ponadto zwrócił...
, czyli najbardziej podstawowych czynności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ryzyko egzekucji tych kwot (przy braku majątku) spowodowałoby...

I GSK 189/24 - Postanowienie NSA z 2024-02-29

dotacji tj. Skarżąca trwale utraci możliwość wznowienia działalności gospodarczej., W uzasadnieniu wniosku skarżąca wskazała, Spółka w chwili obecnej wstrzymała...
działalność, jednakże najprawdopodobniej będzie dążyć do wznowienia działalności gospodarczej również dzięki rozwiązaniom technicznym wprowadzonym dzięki otrzymanej dotacji...

I GZ 8/23 - Postanowienie NSA z 2023-02-08

względem kontrahentów, zatrudnienie 140 osób oraz prowadzone inwestycje mające na celu rozwój działalności gospodarczej., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...
istniejących względem swoich kontrahentów, czy też rosnące koszty działalności gospodarczej. Skarżący powołał się na panującą trudną sytuację gospodarczą ale nie wykazał...

I GZ 28/23 - Postanowienie NSA z 2023-02-16

gospodarczej w postaci działalności edukacyjno-artystycznej, ale ze względu na pandemię od 2020 r. działalność ta ma charakter śladowy. Dodała, że prowadzona jest wobec...
przez nią działalności gospodarczej, a w konsekwencji doprowadzi do upadłości. Dla pełnego obrazu sytuacji majątkowej skarżącej, umożliwiającego ocenę w kontekście...
1   Następne >   +2   5