Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 1552/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-16

. roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczących w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy. Ograniczenie dostępu...
w ramach projektu osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wynikało z faktu, że wsparcie w ramach ww. poddziałania (i tym samym w ramach konkursu...

V SA/Wa 1723/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-16

zł i wykazała koszty uzyskania przychodów w wysokości 822.140,20 zł. Istotne jest przy tym to, iż skarżąca ciągle prowadzi działalność gospodarczą, co wynika...
uzasadnieniem dla skutecznego żądania przez stronę przyznania prawa pomocy w sytuacji, gdy nie zgromadziła ona w okresie prowadzenia działalności gospodarczej dostatecznych środków...

I GZ 182/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-26

i możliwości płatniczych. Chodzi o całościową sytuację majątkową skarżącej, tj. zarówno 'zawodową' jak i 'prywatną'. Bowiem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą...
odpowiadają za zobowiązania z tego wynikające całym swoim majątkiem. Nie ma tutaj podziału na majątek służący do prowadzenia działalności gospodarczej i majątek prywatny...

V SA/Wa 2060/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-03

szkoleń lub studiów podyplomowych (ścieżka A) lub przyznanie jednorazowych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ścieżka B)., W okresie od stycznia...
, powiatowych/miejskich urzędów pracy, placówek oświatowych oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W wyniku przeprowadzonej analizy NIK...

V SA/Wa 1031/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot realizujący projekt, lecz osiąganiu celów społeczno-gospodarczych wskazanych w założeniach programu operacyjnego...
dalszej działalności gospodarczej. Strona podniosła, że od początku swojej działalności wydała około 265 zezwoleń dla inwestorów. Aktualnie [...] posiada 128 inwestorów...

I GSK 3227/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-21

- a także bardzo ciężka sytuacja finansowa, ostatecznie uniemożliwiły podjęcia działalności gospodarczej, którą okolicznościami faktycznymi zmuszony był zamknąć., Ponadto zwrócił...
, czyli najbardziej podstawowych czynności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ryzyko egzekucji tych kwot (przy braku majątku) spowodowałoby...

V SA/Wa 1369/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-13

gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością gospodarczą należy rozliczać oddzielnie. Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki...
: 'ustawa o finasowaniu nauki') oraz uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych., W ocenie organu wnioskodawcy nie można uznać za jednostkę naukową w znaczeniu...

I GZ 301/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji skarżący reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika podniósł, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na usługach...
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Dariusz Dudra po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej...

V SA/Wa 2227/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-03

gospodarczą poniżej 3 lat chyba, że prowadzi on firmę podejmującą działalność gospodarczą z wykorzystaniem zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym...
: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony oraz racje ekonomiczne lub gospodarcze - skutki, które wywołuje decyzja. Oczywistość naruszenia prawa...

V SA/Wa 363/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-02

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentowaną przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w W. (dalej: 'RIF'), a Z. S. prowadzącą działalność...
gospodarczą pod firmą [...] P.P.H.U., zawarta została umowa o dofinansowanie nr [...]. Przedmiotem tej umowy było dofinansowanie projektu pt. 'Eksport edukacyjnych książek...
1   Następne >   3