Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 3475/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-28

w zakresie wolności słowa i dostępu obywateli do informacji oraz wolności działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15f ust. 8 pkt 2 u.g.h. sprzeciw zawiera uzasadnienie...
ten nie powinien być stosowany, jako ograniczający wolność działalności gospodarczej, gdy ograniczenie to nie jest umotywowane ważnym interesem publicznym - co miało wpływ na wynik...

VII SA/Wa 1722/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-25

funkcjonowanie firmy przysporzy korzyści dla budżetu w postaci podatku od nieruchomości oraz podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez stronę, Powołując...
zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii (np. w formie pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorców, dofinansowania do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej...

VII SA/Wa 2122/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-14

działalność gospodarczą pod nazwą 'M. O.', której przeważającym przedmiotem jest sprzedaż hurtowa żywych zwierząt. Uzyskał on (po odliczeniu zaliczki na podatek), w 2017...
gospodarstwa rolnego. Zgodnie z oświadczeniem, gospodarstwo to nie ma charakteru działalności gospodarczej, prowadzone jest ono głównie na potrzeby własne i rodziny. Zdarza...

VII SA/Wa 1442/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

opłaty legalizacyjnej. W uzasadnieniu wskazała na ciężką sytuację finansową związaną głównie z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży turystycznej, znacząco...
oszacowała zaś łącznie swoje miesięczne wydatki ponoszone łącznie na utrzymanie gospodarstwa domowego oraz związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na kwotę 12 177 złotych...

VII SA/Wa 1299/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

. prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z mężem L. K. oraz dziećmi: J i L. Prowadzi ona działalność gospodarczą pod firmą A. K. Działalność Usługowa, której głównym...
wynagrodzeniem na poziomie 6.009,00 zł brutto/4.176,50 zł netto., Z kolei L. K. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą [...], której głównym przedmiotem...

VII SA/Wa 1062/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-01

prolongacyjną. Zgodnie z art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie...
. W. oraz synem O., uczniem szkoły średniej. Wnioskodawca pobiera świadczenie rentowe w wysokości 1717,43 zł miesięcznie oraz prowadzi działalność gospodarczą, która zgodnie...

VII SA/Wa 1190/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-11

i obniżenie dochodu z produkcji roślinnej. Niemniej prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem i niesie ewentualność wystąpienia gorszych i lepszych okresów. T...
w stosunku do strony prowadzącej działalność gospodarczą, organy obowiązane są zbadać, czy zastosowanie ulgi jest dopuszczalne na podstawie przepisów o udzielaniu pomocy...

V SA/Wa 2578/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-22

strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej...
. ustawy, gdyż grunty budynki i budowle nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, zmienionego stosownie do przepisów...

I GZ 193/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-24

jego szacunków realny dochód w roku poprzednim stanowił ok. 50% uzyskiwanych przychodów. Skarżący prowadzi działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu autobusów...
nie wymienił składników tego majątku i nie podał ich wartości. Podobnie uczynił wobec środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej., Reasumując, Sąd...

VII SA/Wa 2216/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

dochód gospodarstwa domowego wynosi ok. 5.938 zł, na który składają się:, - dochód G. K. z tytułu działalności gospodarczej ok. 2.381 zł/m-c (wg. PIT-36L przychód z ww...
ok. 5.938 zł, na który składają się: wyszczególnione wyczerpująco dochody skarżącego (z działalności gospodarczej ok. 2.381 zł; z tyt. zasiłków z ubezpieczenia społecznego...
1   Następne >   2