Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Finansów X
  • Symbol

I SA/Wr 537/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-25

gospodarczą. Działalność ta była wspólną działalnością gospodarczą jej męża i Wnioskodawczyni pierwotnie formalnie zarejestrowaną na imię i nazwisko męża ('P. B...
zaczęła prowadzić wspólną działalność gospodarczą wraz mężem - ale już na własne imię i nazwisko z początkiem września 2014 r. Wnioskodawczyni zaczęła prowadzić wspólną...

I SA/Gl 202/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-22

autora wniosku prowadzi on działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Wspólnikami spółki są dwie osoby fizyczne, uczestniczące w zyskach i stratach spółki po 50...
%. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wspólnicy spółki opodatkowani są w sposób określony w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

III SA/Wa 516/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-21

i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług...
do natychmiastowego praktycznego zastosowania, może być przez kolejnego badacza wykorzystany do projektu zastosowanego wprost do prowadzenia działalności gospodarczej...

I SA/Gl 1310/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-23

zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej straty z tytułu sprzedaży/odkupu/konwersji instrumentów finansowych...
zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej straty z tytułu sprzedaży/odkupu/konwersji instrumentów finansowych...

III SA/Gl 1629/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-05

gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej...
) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa...

II FSK 2644/10 - Wyrok NSA z 2012-08-01

gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub poprzez przystąpienie do spółki osobowej (cywilnej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej...
, surowcowych itp.). Ponadto wskazano, że w zakres prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, indywidualnie lub w formie spółki osobowej, będzie wchodzić, m.in....

II FSK 1026/11 - Wyrok NSA z 2012-08-01

przystąpienie, jako komandytariusz do już istniejącej lub nowo utworzonej spółki komandytowej. Spółka ta prowadzić będzie działalność gospodarczą, do której zalicza...
działalność gospodarczą. Jedną z kategorii przychodów uzyskiwanych przez spółkę będą odsetki od zakładanych przez spółkę lokat bankowych. Lokaty te będą zakładane przez spółkę...

I SA/Gl 969/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-26

wspólników spółki cywilnej kilku nieruchomości gruntowych, na których prowadzili wspólnie działalność gospodarczą. Nieruchomości te nabyte zostały przez wnioskodawczynię...
jej i drugiego ze wspólników prowadziła do połowy [...] 2009 r. działalność gospodarczą jako osoba fizyczna., We wniosku o interpretację wskazano także, iż wnioskodawczyni...

I SA/Go 362/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-06

na budowie Pływalni, które wykorzystane zostaną zarówno do celów działalności gospodarczej jak i do celów pozostających poza taką działalnością, jest w stanie bezpośrednio...
przypisać powyższe zakupy towarów i usług w całości do działalności gospodarczej. Jest bowiem w stanie wyznaczyć, jaka część inwestycji (a więc i jaka część podatku naliczonego...

I SA/Ol 640/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-09

związanych z działalnością merytoryczną. Działalność gospodarcza prowadzona przez Muzeum jest ściśle związana z działalnością statutową., Muzeum otrzymuje dotację...
związaną z działalnością gospodarczą (np. opracowując lekcje muzealne, wystawy, pokazy), która podlega sprzedaży. Podczas nielicznych przedsięwzięć, które nie są biletowane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100